Lagen om samverkan i Blekinge 2020/2021

Sedan införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LOS) har man i Blekinge under 2018 och 2019 genomfört vissa länsgemensamma utbildningsinsatser.

Mätningar visar att Blekinge, likt andra län/regioner, har sett många positiva effekter, men samtidigt står inför flera utmaningar efter införandet av den nya lagen. Förbättringsområden finns på olika nivåer i verksamheten. Det kan vara förbättringsområden internt inom en enskild verksamhet eller lokalt inom en kommuns geografiska område där den öppna vården, kommunens olika verksamheter och övriga aktörer samverkar. Det kan även förekomma länsgemensamma förbättringsområden som berör flera verksamheter i hela länet. Dessa brister i samverkan kan leda till att den enskilde individen inte får det stöd den har behov av, vilket i sin tur inte bidrar till en trygg och säker vård.

Att arbeta vidare med Lagen om samverkan och samverkan har LSVO:s ledningsgrupp och Vårdkommittén därför sett som ett prioriterat område. Beslut har därför tagits om att två processledare kommer att ge vidare stöd med implementering av Lagen om samverkan-arbetet under 2020 och 2021. Under 2020 och 2021 läggs fokus på den lokala samverkan inom den geografiska kommunen där kommun, öppenvård och slutenvård i det dagliga arbetet samverkar med varandra.

Syftet med det fortsatta arbetet kring Lagen om samverkan i Blekinge 2020 och 2021 är att genom förbättrat samarbete mellan huvudmännen skapa förutsättningar för samordnad vård, omsorg och stöd för att den enskilde ska uppleva trygghet i vardagen. Vidare är syftet att vara en del i skapandet av en modell för hur processer i samverkan ska ledas, styras och vidareutvecklas.

Det tre huvudsakliga målgrupperna i projektet är

  • enskilda personer i behov av samordnade insatser
  • anhöriga/närstående till enskilda personer enligt ovan
  • personal och ledning inom berörda organisationer beroende av fungerande samverkan kring enskilda personer.
Hittade du informationen du sökte?