Länsövergripande samverkansavtal 2018–2020

Länsövergripande samverkansavtal 2018–2020 är ett samverkansavtal mellan Region Blekinge och länets kommuner.

Målgrupperna är

  • barn och ungdomar upp till 18 år med behov av samtidiga insatser från olika aktörer inom såväl kommun som region
  • vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning
  • personer som har ett substansberoende och/eller spelberoende.

Syftet med samverkansavtalet är

  • att identifiera de områden där det är viktigt att huvudmännen tar ett samlat ansvar för målgruppen
  • att i ett styrdokument fastställa ansvar och ansvarsfördelning mellan skola, socialtjänst, psykiatri, habilitering och primärvård samt hur samverkan mellan dessa huvudmän ska utformas
  • att klargöra grundförutsättningarna för en god vård i samverkan över huvudmannagränserna
  • att vara utgångspunkt för lokala samarbetsavtal mellan huvudmännen.

Detta avtal ersätter tidigare målgruppsspecifika länsövergripande avtal för barn, vuxna respektive personer med substans och/eller spelberoende.

Avtalet består av en övergripande gemensam del som omfattar alla målgrupperna. Därefter finns områdesspecifika avsnitt.

Hittade du informationen du sökte?