Aktuellt om uppdrag psykisk hälsa

Plakat med post it-lappar och texten "Vad skulle få dig att känna dig tryggare och trivas bättre på Rödebyskolan?"

Vi börjar ringa in systemet runt barn och ungas hälsa

De senaste veckorna har missionen kring psykisk hälsa i skolan ägnat en hel del tid på Rödebyskolan. Innan terminsstart gjorde vi en rotorsaksanalys med all personal på skolan. Vi hade barn som hjälpte oss rita mallarna. Det resulterade i tolv vackra och insiktsfulla problem- och lösningsträd.

Problemet som tolv grupper diskuterade var: ”Vi har elever som inte mår bra i skolan och därmed inte kan tillgodogöra sig undervisningen fullt ut.” Idén med diskussionerna var att fråga ”Varför?” tillräckligt många gånger så att vi kommer ner till rotorsaker. Därefter valdes de viktigaste rotorsakerna och de som skolan har möjlighet att påverka ut och vi tog fram förslag på lösningar och mål kopplade till rotorsakerna.

Tecknade träd med post it-lappar.

Nu pågår ett arbete med att kategorisera rotorsakerna och bygga på med fler utifrån andra aktörers perspektiv. Till exempel elever, vårdnadshavare och allmänhet.
De kategorier vi sorterar rotorsakerna i är:

  • Rutiner (Vilka rutiner på skolan bidrar till problemet? Vilka rutiner och policys som är ålagda skolan bidrar till problemet?)
  • Förbindelser (Hur bidrar (brist på) överföring av information/tjänster mm mellan olika aktörer, internt och externt, till problemet?)
  • Tillgänglighet (Hur bidrar utformningen av och tillgängligheten till stöd och tjänster till problemet?)
  • Resurser (Hur bidrar fördelningen av och kännedomen om mänskliga, finansiella och andra resurser/kapital till problemet?)
  • Maktförhållanden (Vilka maktförhållanden råder på skolan som bidrar till problemet? Vilka är med och fattar beslut och vilka inte? Varför? Hur ser elevernas inflytande ut?)
  • Mindset, normer och värderingar (Vilka mindset, normer och värderingar hos lärare/elever/föräldrar/skola/samhälle bidrar till problemet?)

Vi ser fram emot att bygga ut analysen och se var gapen finns.

Vi var också nyligen en heldag på skolan för att träffa elever och be dom svara på frågan: ”Vad skulle få dig att känna dig tryggare och trivas bättre på skolan?”
Här fick vi hjälp av årskurs nio att ta fram ett fantastiskt plakat som alla goda idéer och synpunkter fästes på.

Just nu bildas arbetsgrupper med både personal och elever för att ta hand om resultatet.
I skrivande stund jobbar fritids också med samma frågeställning för att öka trygghet och trivsel hos barnen före och efter skolan.

Det känns verkligen att vi är igång och vi ser fram emot fortsättningen!

Klicka här för att komma till mer information om projektet.

Anna och Hilda, projektledare

Närbild på plakat med post it-lappar och en hand som känner vid plakatet.
Hittade du informationen du sökte?