Ordlista

Agglutination: Sammanklumpning av blodkroppar genom en antigen-antikropps-reaktion.

Allogen: Från en annan individ av samma art.

BAS-test: Blodgruppskontroll, antikroppsscrining och säkerhetskontroll. Test som utförs på blodprov från en patient, utan kända irreguljära blodgruppsantikroppar, som kan behöva erytrocyttransfusion.

Blodkomponent: Del av blod (t.ex. erytrocyter, trombocyter och plasma).

Blodkroppar, röda: Se Erytrocyter.

Blodkroppar, vita: Se Leukocyter.

Blodplättar: Se Trombocyter .

Blodmottagare: Person som genom transfusion får en eller flera blodenheter.

Blodtransfusion: Överföring av blod från donator till patient.

Blodvärde: Se Hb.

DAT: Direkt Antiglobulin Test. Påvisar om antikroppar eller komplementfaktorer har bundits till erytrocyter.

Erytrocyter: Röda blodkroppar, en av komponenterna i blodet. Transporterar
bl.a. syre från lungorna till vävnaderna. Även benämning på en blodkomponent som huvudsakligen består av erytrocyter.

Fenotyp: Individens sammansättning av antigen.

Förenlighetsprövning: Procedur som utförs inför en transfusion av erytrocyter för att säkerställa att blodgruppsserologisk förenlighet föreligger mellan blodmottagaren och erytrocytkomponenten. Utförs antingen som BAS-test eller som MG-test.

Genotyp: Individens sammansättning av gener.

Hb (blodvärde): Hemoglobinhalten i blodet. Hemoglobin är ett rött färgämne i de röda blodkropparna som fungerar som upptagare, transportör och avlämnare av syrgas mellan lungorna och kroppens olika vävnader.
Vid blodgivning måste Hb-värdet för kvinnor vara minst 125 g/L och för män 135 g/L.

HDN: Hemolytic Disease of the Newborn.
Sjukdom som kan uppkomma till följd av graviditetsimmunisering.

Helblod: Blod som inte delats upp i sina komponenter.

Hemoglobin: Se Hb.

Hemovigilans: Standardiserad insamling och bedömning av information om avvikelser vid insamling, testning, framställning, lagring och distrubition av blod och blodkomponenter samt ogynnsamma och oväntade effekter av utförd blodtransfusion.

HLA: Human Leukocyte Antigen system. Antigen som finns på alla kärnförande celler. HLA klass I finns också på trombocyter och erytrocyter.

Homolog: Se Allogen.

HPA: Human Platelet Antigen system. Antigen specifika för trombocyter.

Immunogen: Molekylformation mot vilken antikroppar kan bildas.

Irreguljär erytrocytantikropp: Erytrocytantikroppar riktade mot andra blodgruppsantigen än ABO-systemets A och B.

Komponent: Se Blodkomponent.

Korstest: Äldre term för MG - test.

Leukocyter: Vita blodkroppar, en av komponenterna i blodet. Deltar bl.a. vid infektionsförsvar.

MG-test: Mottagare-Givare-test: Analys inför transfusion av erytrocytkomponent där passande blodenhet väljs ut till patient med irreguljära blodgruppsantikroppar.

Octaplas: Standardiserad, virusinaktiverad plasma. Registrerat läkemedel, Se FASS. Förvaras frusen. Tinas. Ges blodgrupps enligt.

Plasma: En av komponenterna i blodet, den vätska blodkropparna flyter i. Innehåller bl.a. koagulationsfaktorer och albumin.

ProSang: Laboratorieinformations system (LIS) vid blodcentralerna i Blekinge.

Stamcellstransplantation: Se Benmärgstransplantation.

Transfusionsdokument: Det dokument som vid transfusion ersätter: Blodgruppering, Transfusionsjournal och Följesedel.
Transfusionsdokumentet är en journalhandling.

Transfusionskomplikation: Biverkning vid en blodtransfusion.

Trombocyter: Benämns även blodplättar (eng platelets), en av blodets komponenter, deltar vid koagulation.

Vävnadstyp: Individens sammansättning av HLA-antigen. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?