Transfusion och kontroller

Transfusion av blodkomponenter ska endast ske om klar indikation föreligger, eftersom transfusion kan innebära risk för immunisering av blodmottagaren och ge upphov till transfusionsreaktion.

Vid transfusion bör endast den blodkomponent ges som patienten behöver.

Virustester och blodgruppskontroll har utförts enligt Socialstyrelsens föreskrifter, på varje blodkomponent som levereras från Blodcentralen. Våra blodkomponenter är leukocytbefriade.

Kontroller före transfusion

Länk till "lathund" för Anvisning för blodtransfusion. Pdf, 217.4 kB.

Identitet

Mottagarens identitet ska överensstämma med identiteten på transfusionsdokumentet: Jämför de uppgifter om namn och personnummer som patienten själv lämnar (alt. se patientens identitetsband) med identitetsdata på transfusionsdokumentet.

Blodgrupp

Blodgruppsuppgift på blodenhet och transfusionsdokument ska överensstämma. Blodgruppsförenlighet ska föreligga och om möjligt används blod som är grupplikt enligt AB0- och Rh-systemen.

Tappningsnummer

Blodenhet och transfusionsdokument ska ha samma tappningsnummer.

Blodenhetens egenskaper

Blodenhetens egenskaper ska överensstämma med ordination (t.ex. bestrålad)

Förprövning inför transfusion

Giltigt svar från BAS-test eller MG-test ska finnas. Se transfusionsdokumentet.

Blodenhetens hållbarhet (blodenhetens etikett)

Blodenhetens hållbarhetstid får inte överskridas.

Blodenhetens innehåll och utseende

Erytrocyter: Kontrollera att hemolys, koagel, missfärgning, grumlighet eller läckage inte förekommer. Erytrocytenhetens innehåll ska vara väl omblandat: Vänd blodenheten försiktigt fram och tillbaka ca 10 gånger.

Plasma: Kontrollera att komponenten inte innehåller synlig mängd erytrocyter.

Trombocyter: Swirling (sk. änglahårsfenomen) ska kunna ses mot välbelyst bakgrund. Detta är ett ljusbrytningsfenomen som indikerar att trombocyterna har god funktion.

Förenliga blodgrupper

Vid Transfusion ska Blodgruppsförenlighet föreligga och om möjligt används blod som är grupplikt enligt ABO- och Rh systemen. I vissa situationer görs undantag.

Erytrocyter / Trombocyter Plasma

Nedanstående regler gäller om blodgruppsförenlighet:

Förenliga blodgrupper

Erytrocyter / Trombocyter

 • O kan ges till alla
 • A kan ges till A och AB
 • B kan ges till B och AB
 • AB kan bara ges till AB

Plasma

 • AB kan ges till alla
 • A kan ges till A och O
 • B kan ges till B och O
 • O kan bara ges till O

Rh(D)-negativa blodkomponenter kan ges till både Rh(D)-negativa och
Rh(D)-positiva personer, undantaget vissa immuniseringar.

Vid transfusion av blodkomponenter till barn <4 månader väljs i de flesta fall O RhD neg erytrocyter och AB plasma. Hänsyn tas alltid till eventuell immunisering hos modern, erytrocyterna ska då sakna det antigen som modern har antikroppar mot. I dessa fall kan ett nytt prov från modern behövas för BAS-test eller MG-test och blodcentralen kan kontaktas för besked.

Blodenhetens egenskaper ska överensstämma med ordination (t.ex. bestrålad).

Transfusionsaggregat

 • Använd speciellt transfusionsaggregat med filter till alla blodkomponenter.
 • Byt aggregat minst var 4:e timme vid kontinuerlig transfusion.
 • Använd specialaggregat med liten droppkammare vid transfusion av trombocyter. Specialaggregat erhålls från Blodcentralen.

Infusionslösningar

Blodkomponenter får inte blandas med infusionsvätskor eller läkemedel.

Biologiskt förprov

Utförs när så anses nödvändigt (Se transfusionsdokumentet).
Utförande:

 • Ge hastigt 10 – 20 mL blod till patienten.
 • Ställ därefter blodtransfusionsaggregatet på långsammast möjliga dropptakt.
 • Observera patienten noga under 20 minuter.
 • Om puls- eller andningsfrekvens påtagligt ökar, blodtrycket faller, patienten får frysningar eller klagar över smärtor (oftast i bröstet, över njurarna eller i buken) eller på annat sätt blir påverkad, måste transfusionen omedelbart avbrytas.
 • Följ puls och blodtryck hos medvetslös patient.
  Om ingen reaktion kan iakttas, fortsätt transfusionen i önskad dropptakt.

Blodvärmare

Blod får inte värmas till mer än 37 grader Celsius. Använd endast godkänd blodvärmare.

Använd blodvärmare vid:

 • Snabb och/eller massiv transfusion.
 • Transfusion till patient med starka köldantikroppar.
 • Utbytestransfusion till nyfödda.

Övervakning

Övervakning av patienten sker fortlöpande av befattningshavare som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften. Vid transfusion i hemmet ska en sjuksköterska finnas hos patienten hela tiden.

Transfusionstid

Den ansvariga läkaren ordinerar transfusionstiden som anpassas efter patientens hjärtkapacitet, kroppsyta med mera. Vid livshotande tillstånd kan blodkomponenten ges med en övertrycksanordning som blodtrycksmanschett som anbringas utanpå påsen.

Erytrocytkoncentrat och plasma bör ha transfunderats inom fyra timmar från det att de har tagits ur kylförvaring. Trombocytkoncentrat ges under cirka 30 minuter om inte volymen är för stor i förhållande till patientens kroppsyta och hjärtkapacitet.

Påse och aggregat bör sparas i 4 timmar och om möjligt i kyl. Kvarvarande mängd av blodkomponenten och påsen kan komma att behövas för kontroll vid transfusionsreaktion.

Dokumentation

 • Notera komponentens tappningsnummer i patientens journal och klistra en etikett från enheten på transfusionsdokumentet.
 • Anteckna typ av komponent, datum, tid för transfusionens påbörjande samt ansvarigs signatur i patientens journal.

Transfusionsdokumentet är en journalhandling och ska hanteras därefter.

Återrapportera i BlodInfo/InterInfo

Återrapportering ska ske i samband med att transfusion har påbörjats, detta för att möjliggöra spårbarhet. Dels för spårbarhet över vem som satt blodet, dels för spårbarhet blodgivare - blodmottagare. Gäller även om transfusionen avbryts. Återrapportering sker i BlodInfo/InterInfo,
se: BlodInfo/InterInfo

Transfusionskomplikation

Ej transfunderad komponent

Om komponenten kasseras på vårdavdelning är det mycket viktigt att snarast rapportera detta i BlodInfo/InterInfo, under fliken ”Kasserad”.

Retur av blodkomponent

Blodkomponent som hanterats inom sjukhuset ska alltid lämnas i retur till personal på Blodcentralen/Klilnisk Kemi. Blodkomponenten får ej lämnas i retur i blodbanken.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?