Transfusionskomplikation

Remiss: Remiss Blodcentralen Pdf, 1016.4 kB. samt Rapport vid transfusionskomplikation Pdf, 161.4 kB.
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
Ackrediterad: Ja

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: EDTA System: Blod och plasma

Viktigt att blodcentralen snarast får in material för snabb påbörjan av utredning.

Rören fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Minsta provmängd: Fyll rören till markeringen

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Akut omhändertagande

 • Avbryt omedelbart transfusionen. Låt infartskanylen ligga kvar.
 • Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.
 • Kontakta jourhavande eller ansvarig läkare på vårdavdelningen.
  Notera reaktionen i journalen.
 • Kontrollera att:  
  1. Patientens identitet stämmer med blodenhetens transfusionsdokument.
  2. ABO och RhD grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens blodgrupp.
  3. Blodenhetens nummer stämmer överens med transfusionsdokumentet.
  4. Vid erytrocyttransfusion att erytrocyter av förenlig typ använts om irreguljära antikroppar mot erytrocyter påvisats hos patienten.
 • Transfusionskomplikationen skall rapporteras i Blodinfo.
 • Skicka enheten och nytaget patientprov: 2 EDTA-rör inkl. remiss för blodgruppering till blodcentralen samt ifylld ”Rapport vid transfusionskomplikation”. Se Information nedan.
 • Kontrollera urinproduktionen. Notera urinens färg.

Provhantering

Lämna blodkomponenten som orsakat transfusionskomplikationen till Blodcentralen.
Paketera komponenten väl försluten i platspåse.

Vid misstanke om transfusionskomplikation till följd av bakteriell kontamination ombesörjer respektive avdelning/mottagning odling på patienten.

Remisshantering

Transfusionskomplikation skall omgående rapporteras i Blodinfo
samt på Rapportblankett: Rapport vid transfusionskomplikation Pdf, 161.4 kB.

För blodgruppering: Remiss Blodcentralen Pdf, 1016.4 kB.

Ange beställande avdelning.
Ange diagnos, medicin, senaste blodtransfusion, tidigare graviditeter, beräknad partus samt om och i så fall när Rh-profylax givits.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll utförd och signerad.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentarer

När transfusionskomplikationen rapporteras i Blodinfo blir inte längre BAS-test tillämplig. Detta för att undvika att patienten får oförenliga erytrocyter. Det är därför av yttersta vikt att omgående rapportera en transfusionskomplikation.
Skulle blod behövas under tiden utredning av transfusionskomplikationen pågår, görs MG-test: se Förenlighetsprövning, MG-test.

Med ledning av uppgifter om patientens symtom vid inträffad transfusionskomplikation, avgör blodcentralens läkare vilka åtgärder som ska vidtas med inlämnat prov och komponent.

Svarsrutiner

Vid misstanke om förväxling eller feltransfusion kontaktas avdelningen omedelbart via telefon.
Preliminärsvar lämnas ut per telefon inom ett dygn.
Rekvirenter, med tillgång till NCS Cross, får när alla provsvar är klara tillgång till slutsvar elektroniskt via BlodInfo/InterInfo samt som papperssvar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?