Förenlighetsprövning, MG-test

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod och Plasma
  • Remisstyp: Remiss BlodcentralenPDF
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Indikation

MG-test, Mottagare/Givare-test, utförs inför transfusion av erytrocyter till immuniserade patienter, dvs de som har antikroppar riktade mot ett eller flera erytrocytantigen.

Provtagning

Speciella regler för barn <4 månader: MG-test utförs på prov från
modern, se: Blodgruppering, barn <4 månader.

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL 
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter att det fyllts.
Om röret inte omgående kan transporteras till blodcentralen ska det förvaras
stående i rumstemperatur.
Minsta provmängd: Röret fylls till markeringen 

Stort provrör med lila proppp

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Remisshantering

Ange önskat antal blodkomponenter, tid för transfusion samt beställande avdelning.
Ange diagnos, senaste blodtransfusion, tidigare graviditeter samt om och i så fall när Rh-profylax givits.
Om patienten ska ha bestrålat blod anges detta på remissen.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll utförd och signerad.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentarer

Blodkomponenter väljs efter patientens erytrocytantikroppsbild och i vissa fall även fenotyp.
MG-test innebär att patientens plasma testas mot erytrocyter från varje enskild blodenhet före transfusion.

Svarsrutiner

Svarstiden för MG-test kan variera beroende på antikroppsfynd och tillgång till matchande blodenheter. MG-test tar minst 1 timme att utföra.
Rekvirenter, med tillgång till NCS Cross, kan via BlodInfo/InterInfo se när MG-test är klar. Transfusionsdokument medföljer respektive erytrocytkoncentrat vid utlämning till patient.

Blodcentralen ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.