Fenytoin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU03085 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 månad

Frys

5 månader

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall

40 - 80

µmol/L

Toxisk konc

> 80

µmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

Fenytoin (difenylhydantoin, Fenantoin) används för behandling av epilepsi vid generaliserade tonisk-kloniska anfall, kortikala fokala kramper och temporallobsepilepsi. Varierande absorption, dosberoende halveringstid, individuella variationer samt att metabolismen påverkas av samtidigt intag av många andra läkemedel, tillsammans med ett snävt terapeutiskt intervall, gör att kontroller av serumnivån oftast är nödvändig för att justera doseringen till rätt terapeutisk nivå. Halveringstiden förlängs vid ökad serumnivå vilket medför att små dosjusteringar kan ge betydande variationer i serumkoncentrationen.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?