Fria lätta Ig-kedjor (FLC) - S

Synonym: S-Fria lätta kappa-kedjor, S-Fria lätta lambda-kedjor

Remiss: NCS BoS + digital remiss Elfores bedömningsutlåtande / remiss Klinisk kemi + Proteinelektrofores Pdf, 956 kB.
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
P-Kappakedja, fri: NPUkod 19606,
P-Lambdakedja, fri: NPUkod 19607,
P-Kappa/Lambda, fri: NPUkod 19608
Ackrediterad: Nej

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provtagning vid patient med Kryoglobulinemi: Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp (utan gel). Förvaring och transport i 37 ºC (obruten värmekedja).

Indikation

P/S-FLC kompletterar S-Elfores vid utredning av M-komponent genom detektion av fria lätta kedjor, vilka ofta missas med S-Elfores. P/S-FLC ger likvärdigt informationsvärde som U-Elfores och kan därför i många fall ersätta den senare för detektion av fria lätta kedjor t.ex. vid utredning av förekomst av lättkedje M-komponent, amyloidos, icke-sekretoriska myelom eller andra immundyskrasier.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader (om fryses inom 24 timmar)

Referensintervall

Analys, referensintervall och enhet

P-Kappakedja, fri

6,7-22,4 mg/L

P-Lambdakedja, fri

8,3-27,0 mg/L

P-Kappa/Lambda, fri

0,31-1,56

Kommentar

Vid närvaro av monoklonalt immunoglobulin i hög koncentration kan reaktion mellan antisera och fria lätta kedjor hämmas. Om erhållet resultat ej överensstämmer med klinisk bild, tidigare analysresultat eller andra undersökningar kan laboratoriet kontaktas för analys av berört prov med högre provspädning.

Medicinsk bakgrund och bedömning

I den normala B-lymfocyt/plasmacellen bildas både tunga och lätta immunglobulinkedjor, som kombineras till ett intakt immunglobulin och utsöndras. Den lätta kedjan produceras i ett visst överskott jämfört med den tunga kedjan. Detta innebär att en låg nivå av cirkulerande fria immunglobulinkedjor kan detekteras hos friska individer. Vid klonexpansion rubbas balansen mellan hur mycket fri kappa och lambda som bildas. Det är bakgrunden till att ett onormalt förhållande mellan dem anses vara en markör för närvaron av lätta monoklonala fria immunoglobulinkedjor.

Mätning av fria lätta immunglobulinkedjor i serum har i flera fall visat sig kunna indikera tecken på monoklonalitet innan den tubulära resorptionen överskridits och den monoklonala lätta immunglobulinfraktionen är möjlig att påvisa i urin. I samband med S-Elfores kan analysen användas för att screena för Bence Jones proteinuri om ingen urin finns tillgänglig.

Metod för att analysera P/S-Fria lätta kappa- och lambdakedjor i serum innebär att mäta nivåerna av fria kappakedjor och lambdakedjor och sedan beräkna kvoten mellan dem (S-Kappa/Lambda). En avvikande kvot indikerar oftast en monoklonal produktion av fria lätta immunglobulinkedjor, vilket är en viktig markör för olika sjukdomar.

Tolkning av resultaten är följande:

  1. En höjd kvot tyder på monoklonal produktion av fria kappa-kedjor.
  2. En sänkt kvot indikerar monoklonal produktion av fria lambda-kedjor.
  3. En avvikande kvot utan att varken fri kappa eller lambda är förhöjt bör tolkas försiktigare. Monoklonal produktion kan föreligga, men en avvikande kvot i dessa fall kan också bro på bristande syntes och utsöndring av en lätt kedja och har till exempel noterats vid primära immunbrister.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?