Fib-4-Score - Pt

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

EDTA-rör (lila propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL 
Tillsats: EDTA System:

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikation

  • Patienter med riskfaktorer för Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD), för att identifiera fall med signifikant leverfibros.
  • Leverfibros

Provhantering

P-ALAT och P-ASAT: Centrifugera 2000 x g i 10 minuter.

B-Trombocyter: Ska inte centrifugeras. Prov är hållbart 24 timmar i rumstemperatur/kyl.

Hållbarhet

P-ALAT

Rumstemp

3 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

7 dygn

  
P-ASAT

Rumstemp

4 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månaderB-Trombocyter

Rumstemp

24 timmarReferensintervall

Analys, referensintervall och enhet

36-64 år

< 1,30

≥ 65 år

< 2,0

Medicinsk bakgrund och tolkning

Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) definieras som att mer än 5 % av hepatocyterna har fettinlagring vid en leverbiopsi. Då leverbiopsi inte utförs regelmässigt identifieras NAFLD oftast genom ultraljud, datortomografi eller magnetkamera, inte sällan som ett bifynd. För diagnosen gäller att alkoholintaget inte överstiger 30 g/dygn för män eller 20 g/dygn för kvinnor, ingen annan leversjukdom kan identifieras och att patienten inte medicinerar med läkemedel som kan ge fettlever eller leverskada, t.ex. systemiska kortikosteroider och metotrexat. NAFLD är starkt associerat till fetma och typ 2 diabetes. Prevalensen i Sverige uppskattas till 15-20 %. Ca 5 % av patienter med NAFLD utvecklar levercirros. Analysen Pt-Leverfibros (FIB-4) är indicerad hos patienter som har riskfaktorer för NAFLD, för att identifiera fall med avancerad leverfibros.

Tolkning
FIB-4-score kategoriserar risken för att individen har avancerad leverfibros (stadium 3-4). Utfallet ”Låg risk" innebär att det är osannolikt att individen har avancerad fibros. ”Intermediär risk” eller ”hög risk” betyder dock inte att avancerad fibros föreligger utan att utredningen bör kompletteras med annan metod. FIB-4-score har en låg tillförlitlighet hos individer ≤ 35 år. Tolkning baserad på Svensk Gastroenterologisk Förenings Nationell riktlinje från 2020:

Ålder FIB-4-score Tolkning

36─64 år

< 1,30

Låg risk


1,30 - 2,67

Intermediär risk för avancerad leverfibros


> 2,67

Hög risk
≥ 65 år

< 2,00

Låg risk


2,00 - 2,67

Intermediär risk för avancerad leverfibros


> 2,67

Hög risk


Algoritm för beräkning FIB-4-Score

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?