Förenlighetsprövning, BAS-test

Indikation

BAS-test, Blodgruppskontroll och AntikroppsScreening, utförs inför beställning av erytrocytenheter.
Vid beställning av plasma och trombocyter krävs endast giltig blodgruppering på patienten.

Provtagning

Speciella regler för barn <4 månader: BAS-test utförs på prov från modern, se: Blodgruppering, barn <4 månader Länk till annan webbplats..

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL Ev. kapillärrör
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter att det fyllts.
Minsta provmängd: 3 cm
Kapillärrör: 500 μL

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Provrör med lila propp

Provhantering

Om röret inte omgående kan transporteras till blodcentralen ska det förvaras stående i kylskåp.

Hållbarhet

Prov för BAS-test ska vara högst 3 dygn (provtagningsdag inräknad) vid analystillfället.

Remisshantering

Remisstyp: Remiss blodcentralen Länk till annan webbplats.

Ange önskat antal blodkomponenter, tid för transfusion samt beställande avdelning.
Ange diagnos, senaste blodtransfusion, tidigare graviditeter samt om och i så fall när Rh-profylax givits.
Om patienten ska ha bestrålat blod anges detta på remissen.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll utförd och signerad.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentarer

Negativ BAS-test:
Innebär att inga erytrocytantikroppar har påvisats.
BAS-testen är giltig i 5 dygn (inkl. provtagningsdatum) och under tiden kan erytrocyter beställas och utlämnas utan ytterligare provtagning.

Positiv BAS-test:
Innebär att irreguljära erytrocytantikroppar har påvisats.
I dessa fall krävs MG-test.

Svarsrutiner

I normalfall är svarstiden för BAS-test 2 timmar.
I akuta fall 1 timme.
Rekvirenter, med tillgång till NCS Cross, får tillgång till svar elektroniskt via BlodInfo/InterInfo.
Transfusionsdokument medföljer respektive erytrocytkoncentrat vid utlämning till patient.

Övrig information

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?