Digoxin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01886 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provet ska tas strax före nästa dos eller minst 12 timmar efter senast intagen dos.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

OBS! Vid förvaring längre än 48 timmar ska serumet/plasman avskiljas till ett nytt rör.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 veckor

Kyl

3 månader

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutisk serumkoncentration

< 1,4 nmol/L

Toxisk koncentration

> 2,6 nmol/L

Vanligen allvarlig intoxikation

> 4,0 nmol/L

De individuella variationerna är dock stora, se FASS. 

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Digoxin är ett läkemedel för behandling av kronisk hjärtinsufficiens och vissa störningar i hjärtrytmen. Digoxin ökar hjärtats kontraktionskraft (inotrop effekt) och har dämpande effekt på hjärtats retledningssystem (kronotrop effekt). På grund av digoxins relativt varierande halveringstid och metabola interaktioner med andra läkemedel tillsammans med ett snävt terapeutiskt index, mäts ofta serumnivåer av läkemedlet för att säkerställa terapeutiska nivåer vid behandling.

Digoxin är en digitalisglykosid som består av en aglykon (genin), digoxigenin och tre molekyler av sockerarten digitoxos. Digoxin binder till och hämmar NaK-ATPas som transporterar kalium in i och natrium ut ur cellerna. En del av digoxinet elimineras med hjälp av transportproteinet P-glykoprotein i njurtubili, gallvägarna och tarmen. Halveringstiden vid normal njurfunktion är 36–40 timmar. Nedsatt njurfunktion leder till långsammare elimination av digoxin. Vid samtidig behandling av läkemedel som hämmar P-glykoprotein (t.ex. kinidin, verapamil, erytromycin, klaritromycin, itrakonazol) kan digoxinnivåerna stiga med 30–100 %. Likvärdigt så kan man se sänkt plasmakoncentration av digoxin vid samtida behandling av läkemedel som stimulerar aktiviteten i P-glykoprotein (t.ex. karbamazepin).

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?