Etylenglykol - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU09008 Ackrediterad: Nej

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Röret ska vara ordentligt tillslutet så ingen avdunstning kan äga rum.

Använd inte alkohol eller annan flyktig desinfektionslösning vid venpunktionsstället.

Indikation

- Förvirring och medvetanderubbningar kan tyda på alkoholförgiftning. Vid oförklarlig acidos bör metanol- eller etylenglykolförgiftning övervägas.

Etylenglykol används främst som kylarvätska och fungerar då som frost- och rostskydd.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 7 minuter

Provet får inte avkorkas före analys

Hållbarhet

Kyl

48 timmar

Referensintervall

Ej påvisbar
Gränsvärde: < 1 mmol/L

Kommentar

Röret får ej avkorkas

Medicinsk bakgrund och bedömning

Etylenglykol tas upp snabbt i mag-tarmkanalen och ger en etanolliknande berusningseffekt. Etylenglykol i sig har låg toxicitet. Den mycket allvarliga förgiftningsbild som ses efter intag beror istället på dess nedbrytningsprodukter glykolat och oxalat.
Mellansteg (intermediärer) som glykoaldehyd skadar det centrala nervsystemet och hjärtat vilket sker i ett tidigt stadium av förgiftningen (1–2 timmar) och tar sig i uttryck i form av kramper. Under det andra dygnet efter intoxikationen kan hjärt- och lungstörningar uppstå. Efter 3 dygn kan oxalsyra ge upphov till njurskador.
Redan små mängder etylenglykol till vuxen, ca: 30 mL, kan ge upphov till allvarlig förgiftning. Letal dos uppskattas till ca: 100 mL (1,5 - 25 mL/kg kroppsvikt). Serumkoncentration av etylenglykol på mer än 10 mmol/L anses representera allvarlig förgiftning.
Behandling av etylenglykolförgiftningar går ut på att:

  • Hämma den fortsatta nedbrytningen genom att ge etanol som konkurrerar om ADH (alkoholdehydrogenas).
  • Höja pH i blodet genom att ge bikarbonat.
  • Genom hemodialys avlägsna giftiga metaboliter.

Eventuellt kan också respiratorbehandling behövas

 

Referenslitteratur

  1. giftinformation.se Länk till annan webbplats.
  2. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, red. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e uppl.
    Lund: Studentlitteratur 2018, sid 725.
  1. Höjer J et al. Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning. Läkartidningen. 2008;7 438-440

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?