Salicylat - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU03383 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

1 vecka

Kyl

2 veckor

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall

1,1 - 2,2

mmol/L

Toxisk nivå

> 3,5

mmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Salicylat, Acetylsalicylsyra är ett läkemedel som används för dess analgetiska och antiinflammatoriska egenskaper samt för den trombocytaktivitetshämmande effekten. Acetylsalicylsyra deacetyleras efter absorption till salicylat som utgör en aktiv metabolit. Salicylat har dosberoende elimination pga enzymsystemmättnad och har i terapeutisk dos en halveringstid på ca 3 timmar som vid överdosering kan förlängas till 15-30 timmar. En överdos av acetylsalicylsyra kan orsaka metabolisk acidos med ett högt anjongap pga ackumulation av laktat. Symptommässigt ses hyperventilation, gastrointestinala störningar och vid svårare förgiftning CNS-påverkan med kramper, koma, njursvikt, lungödem och kardiopulmonell kollaps. Salicylatnivån i serum är viktig för att konstatera och bedöma en misstänkt salicylatintoxikation men resultatet måste värderas utifrån tidsförlopp och klinisk bild.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?