Tobramycin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19919 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikation

Terapikontroll i syfte att minska koncentrationsberoende biverkningar och att optimera behandlingseffekten.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

1 vecka

Frys

2 veckor

OBS! Vid förvaring av prov ska det avskiljas till ett nytt rör

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutisk nivå (dalvärde):

 <2,0

 µg/mL
Medicinsk bakgrund och bedömning

Tobramycin är en basisk amin som har en god effekt på gramnegativa bakterier. Karaktäristiskt för aminoglykosider är att de är nefrotoxiska (skadlig för njurarna) och kan dessutom ge skador på hörseln och balanssinnet. Dessa biverkningar är i viss grad relaterade till serumkoncentrationen och styrning av behandlingen med koncentrationsbestämningar är därför av värde. Halveringstiden i plasma varierar mellan 2 och 3 timmar. Vid nedsatt njurfunktion kan dock halveringstiden öka 20–40 gånger

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?