Tobramycin - P

Indikation

Terapikontroll i syfte att minska koncentrationsberoende biverkningar och att optimera behandlingseffekten.

Provtagning

Provet tas i PST-rör, Li-Heparin med gel, mintgrön propp

PST-rör, Li-Heparin, mintgrön propp

Rörstorlek / Blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grön propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

1 vecka

Frys

2 veckor

OBS! Vid förvaring av prov ska det avskiljas till ett nytt rör

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutisk nivå (dalvärde):

 <2,0

 µg/mL
Medicinsk bakgrund och bedömning

Tobramycin är en basisk amin som har en god effekt på gramnegativa bakterier. Karaktäristiskt för aminoglykosider är att de är nefrotoxiska (skadlig för njurarna) och kan dessutom ge skador på hörseln och balanssinnet. Dessa biverkningar är i viss grad relaterade till serumkoncentrationen och styrning av behandlingen med koncentrationsbestämningar är därför av värde. Halveringstiden i plasma varierar mellan 2 och 3 timmar. Vid nedsatt njurfunktion kan dock halveringstiden öka 20–40 gånger

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19919
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?