Troponin I, TNI - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU27591 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Hjärtinfarkt och annan misstanke om hjärtmuskelskada, även i samband med operation.
  • Bedömning av graden av tidig reperfusion efter trombolytisk behandling.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

3 dygn

Frys

4 veckor

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

< 16

ng/L

Män

< 35

ng/L

Kommentar

Vid hjärtinfarkt uppträder cTnI i blodet 3 till 6 timmar efter smärtdebuten och når toppvärden inom 12 till 24 timmar.
Liksom troponin T elimineras cTnI med ett bifasiskt förlopp och kvarstår förhöjt under en platåfas i upp till 9 dagar.
Inga förhöjningar ses vid trauma eller sjukdomar i skelettmuskulaturen.
Specificiteten för myokardskada är nära 100%, medan sensitiviteten är beroende av när provet tagits i förhållande till inträffad infarkt.
Med upprepad provtagning har också sensitiviteten i vissa undersökningar visats vara nära 100%.
För den högkänsliga metoden gäller olika referensintervall för män ock kvinnor.
Observera också att äldre individer (>65 år) brukar ha högre troponinnivåer än yngre.
För att särskilja troponinstegring vid akuta hjärtproblem från kroniskt förhöjda nivåer är därför förändringen i troponinnivåer avgörande, särskilt hos äldre patienter.
Även patienter utan hjärtinfarkt men med ischemi har förhöjda nivåer av Troponin I.
Likaledes kan hjärtsvikt, lungemboli, hjärnblödning och stroke ge förhöjda halter av troponin I.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Kardiellt troponin-I är en reglerande subenhet till det troponinkomplex som associeras med det tunna aktinfilamentet i hjärtats muskelceller. Tillsammans med troponin-C och troponin-T spelar troponin-I en väsentlig roll för regleringen av muskelkontraktioner. Tre olika vävnadsspecifika isoformer av troponin-I har identifierats i skelett- och hjärtmuskler. Isoformen i hjärtmuskeln uppvisar endast 60 % likhet med isoformen i skelettmuskeln och innehåller flera extra aminosyror i N-terminalen. cTnI har en molekylvikt på cirka 24 000 dalton. Kliniska studier visar att cTnI frisätts i blodet inom några timmar efter myokardinfarkt (MI) eller ischemisk skada. Analyser med hög sensitivitet kan påvisa förhöjda nivåer av cTnI (över den 99:e percentilen hos en synbarligen frisk referenspopulation) inom 3 timmar efter den första bröstsmärtan. Kardiellt troponin-I når toppkoncentrationer efter cirka 8 till 28 timmar och kvarstår på förhöjd nivå i 3 till 10 dagar efter en myokardinfarkt. Kardiellt troponin är den föredragna biologiska markören vid detektion av myokardskada på grund av den förbättrade sensitiviteten och den överlägsna vävnadsspecificiteten jämfort med andra tillgängliga biologiska markörer för nekros, inklusive CK-MB, myoglobin, laktatdehydrogenas med flera. cTnI mätningarnas höga vävnadsspecificitet underlättar identifieringen av hjärtskada vid kliniska tillstånd som innefattar skelettmuskelskada efter operation, trauma, överdriven träning eller muskelsjukdom.

Vid typiska koncentrationsförändringar över tid tillsammans med kliniska tecken på myokardischemi indikerar cTnI akut hjärtinfarkt.

Ett enskilt förhöjt cTnI-värde är inte alltid tillräckligt för att diagnostisera en myokardinfarkt. Seriell provtagning rekommenderas för att påvisa temporala stegringar och minskningar av cTnI-nivåerna för att särskilja akuta kardiovaskulära händelser från kronisk hjärtsjukdom.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?