Trombocyter, Trc - B (citrat)

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona/karlshamn Analyseras: Dagligen
NPU-kod: BLE00038 Ackrediterad: Ja

Citratrör (blå propp)

Provrör med blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,109M) System: Blod

OBS! Röret måste vara fyllt!

Ska till laboratoriet inom 5 timmar

Indikation

Trombocytaggregat är ett in-vitro problem särskilt vid användning av EDTA rör och ger en risk för att patientens trombocytvärde blir falskt lågt. Fenomenet brukar vara mindre uttalat med Citratrör varför man vid misstanke på in-vitro aggregation kan använda Citratrör istället för EDTA-rör.

Provhantering

OBS! Prov får ej centrifugeras.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

5 timmarReferensintervall

Referensintervall

Vuxna
Kvinnor

165 - 387

x 10⁹/L


Män

145 - 348

x 10⁹/L


Barn

Flickor

Pojkar


0 - 14 dagar

144 - 449

218 - 419

x 10⁹/L

15 - 30 dagar

279 - 571

248 - 586

x 10⁹/L

31 - 60 dagar

331 - 597

229 - 562

x 10⁹/L

61 - 180 dagar

247 - 580

244 - 529

x 10⁹/L

6 månader - 10 år

210 - 590

210 - 590

x 10⁹/L

11 år - 17 år

190 - 460

190 - 460

x 10⁹/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

Trombocyter bildas i benmärgen av megakaryocyter och de är blodets minsta formade beståndsdel och har en volym på cirka 8 fL. Levnadstiden för trombocyter är 9-10 dygn.

Trombocyterna deltar i blodkoagulationen. Räkning av trombocyter är indicerat i utredningar av oklara hematologiska fall och oklar blödningsbenägenhet. För att en blödningsbenägenhet kan förklaras av trombocytopeni krävs värden under 50 x 10⁹/L under förutsättning att trombocytfunktionen är normal.

Låga värden (trombocytopeni) kan bero på nedsatt produktion vid benmärgspåverkan pga. hematologiska maligniteter, toxicitet av läkemedel och andra kemikalier (bl.a. etanol), ineffektiv trombocytopoes vid folat- och B12-brist eller infektioner. Trombocytopeni kan också orsakas av ökad perifer destruktion pga immun trombocytopen purpura (ITP), SLE, intag av vissa läkemedel eller posttransfusion (PTP). Uttalad trombocytopeni tillsammans med hemolytisk anemi, njurfunktionspåverkan och neurologiska symtom ses vid trombotisk trombocytopen purpura (TTP). Måttlig trombocytopeni kan ses vid aortavitium och generell arterioskleros. Ökad förbrukning som vid DIC eller stora trauma och kirurgiska ingrepp återhämtas med en måttlig ökning 6-10 dagar efter ingreppet. Ändrad fördelning av trombocyterna kan ses vid splenomegali oavsett orsaken.

Höga värden förekommer vid två principiellt skilda tillstånd. Den ena, trombocytos (cirka 400-800 x 10⁹/L), kan vara tillfällig vid återhämtning efter större blödningar eller splenektomi eller kontinuerlig vid inflammatoriska tillstånd, kronisk järnbrist eller upphörande av alkoholkonsumtion. Den andra, trombocytemi (> 1000 x 10⁹/L), förekommer vid myeloproliferativa sjukdomar där trombocytfunktionen dessutom brukar vara dålig.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?