Tryptas - S

Remiss: Klinisk kemi. För ej NCS BoS användare komplettera med: Remiss Allergianalyser Pdf, 695.3 kB.
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: 2 gånger/vecka
NPU-kod: NPU19926 Ackrediterad: Nej

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

För barnprov önskas minst 2 fyllda kapillärrör.

Indikation

 • Misstanke om anafylaxi eller mastcellssjukdomar (systemisk mastocytos, mastcellsaktiveringssyndrom).

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Efter centrifugering


Frys

5 dygn

Referensintervall

≤11.4 μg/L

positivt

>11.4 μg/L

negativt

Om värdet i akutskedet är högre än basalvärdet (1,2 * basalvärdet + 2 µg/L) talar det för anafylaxi (även om resultat utfaller inom referensintervallet).

Kommentar

Provet bör tas 30 min- 4 timmar efter reaktion. Därefter ett uppföljningsprov i lugnt skede, minst 24 timmar efter symtomfrihet, rekommenderas för att säkerställa diagnosen.

Medicinsk bakgrund och tolkning

Medicinsk bakgrund

Humana mastceller spelar en central roll i inflammatoriska processer. Den högsta koncentrationen av mastceller finns i huden (dermis), i tunntarm (mukosa och submukosa), i alveolära och bronkiella vävnader samt i nässlemhinnan. Vid allergiska reaktioner ökar antalet mastceller snabbt i det drabbade området. Allergener är de vanligaste triggerfaktorerna för mastcellsaktivering genom en IgE beroendemekanism. En rad olika biologiskt aktiva mediatorer frisätts varav en är tryptas. Detta enzym som är ett endoproteas, ligger lagrat i sekretoriska granula. Frisättningen avspeglar mastcellsaktivitet. Mastcellerna kan även aktiveras av andra endogena och exogena stimuli genom en icke-IgEberoende mekanism. Exempel på detta kan vara fysikaliska faktorer (värme, kyla, ansträngning), opiater, röntgenkontrastmedel, anafylatoxiner (C3a och C5a),neuropeptider och neurotransmittorer vilka även kan frisätta tryptas. Tryptas indikerar mastcellsaktivering, men skiljer inte på mekanism och orsak. Det finns både α- och β-tryptas. Vid mastcellsdegranulering frisätts β-tryptas och tjänar som klinisk markörpå mastcellsaktivering. Analysmetoden mäter total tryptas. Tryptas kan även mätas postmortem inom 48 h från dödsögonblicket för att utreda oklara dödsfall. Provet ska då tas från lårblod och ej från hjärtblod.

Tolkning

 • Tryptas är en markör för mastcellsaktivering.
 • Tryptasnivån kan vara låg vid födoämnesutlöst anafylaxi.
 • Differentiera anafylaktisk chock från andra chocktillstånd (septisk, kardiogen och vagal chock).
 • Förhöjda värden kan vara en riskfaktor för svåra reaktioner vid insektsallergi och för biverkningar under specifik immunterapi med bi/geting-allergen.
 • Diagnostik av systemisk mastocytos. Patienter med systemisk mastocytos uppvisar ofta basala tryptasnivåer >20 µg/L.
 • Förhöjda Tryptas-nivåer förekommer även vid vissa hematologiska sjukdomar tex akut eller kronisk myeloisk leukemi, hypereosinofilt syndrom och myelodysplastiskt syndrom.
 • Halveringstiden för Tryptas i blodet är ca 2 timmar.
 • Serumnivån börjar stiga 15 min efter allergisk chock, uppnår maximum efter en till två timmar och börjar sjunka efter tre timmar. Vid omfattande frisättning av Tryptas noteras dock förhöjda nivåer även efter flera timmar.

 

Referenser

 1. Schwartz LB. Diagnostic Value of Tryptase in Anaphy-laxis and Mastocytosis. Immunol Allergy Clin N Am 2006; 26:451-463.
 2. Schwartz LB, Bradford TR, Rouse C, Irani A-M, Van der Zwan JK, Van der Linden P-WG. Development of a new, more sensitive immunoassay for human tryptase: use insystematic anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 1994; 14(3):190-204.
 3. Bonadonna P, Zanotti R, Muller U. Mastocytosis and insect venom allergy.Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2010;10(4):347-53. Review.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?