Felkällor

Blodcentralens laborationer besvaras inte med siffervärden och klassas därför som kvalitativa undersökningar. Även i denna typ av undersökningar kan det finnas s.k. mätosäkerhet som påverkar riktigheten i analyssvaret.

De största felkällorna är de preanalytiska. Dessa felkällor kan och ska minimeras av provtagaren.

Identifikation

Patienten måste vara korrekt identifierad enligt SOSFS 2009:29 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Utan korrekt identifiering och utan intygande (underskrift) blir osäkerheten så stor att analys inte utförs.
Om patientidentiteten knyts till en felaktig blodgrupp kan i värsta fall en dödlig transfusionsreaktion uppstå. Felaktigt intygande kan leda till att patienten transfunderas med fel blod.

Provtagning för blodgruppsbestämning och förenlighetsprövning ska göras vid två separata tillfällen. I akuta fall får de tas vid samma tillfälle.
Om båda rören tas vid samma tillfälle åsidosätts säkerheten eftersom resultaten då alltid blir lika. En felidentifiering/förväxling upptäcks inte.

Prov

Prov för blodgruppsbestämning ska vara högst 5 dygn (provtagningsdag inräknad) vid analystillfället.
Felaktigt negativt resultat kan annars erhållas.

Prov för förenlighetsprövning (BAS-test/MG-test) ska vara högst 3 dygn (provtagningsdag inräknad).
Denna analys ska avspegla patientens aktuella immunhematologiska status. Är provet för gammalt kan oförenlighet inte säkert upptäckas.

Prov får inte tas ur koppling till dropp.
Provet kan bli utspätt med infusionslösning. All spädning kan göra att antikroppar inte upptäcks (t ex. kan en BAS-test bli falskt negativ).

Den typ av provrör som anges i Analysportalen(se respektive analys) ska användas.
Provtagning i felaktigt provrör kan medföra att ett felaktigt resultat erhålls.

Felaktig förvaring eller transport av prov (för varmt eller för kallt) kan göra att ett felaktigt blodgrupperingsresultat erhålls eller att oförenlighet mellan patient och givare inte upptäcks.

Anamnes

Diagnos ska alltid anges på remissen.
Kännedom om bakomliggande sjukdom underlättar tolkning av vissa serologiska fynd.

Mediciner kan påverka analysen och ska uppges på remissen för att feltolkning ska undvikas.
Exempelvis kan nya läkemedel av immunotyp (antikroppar mot membranbundna antigen) förorsaka positiva blodgruppserologiska resultat.

Uppgifter om blodtransfusion och/eller stamcellstransplantation. Utan dessa uppgifter kan tolkningen av patientens blodgrupp bli felaktig.

Uppgift om given s.k. Rh-profylax (inom sex månader före provtagningsdatum).
Saknas uppgift om given Rh-profylax kan en antikroppsunderökning feltolkas och felaktigt råd om uppföljning under graviditet ges.

Beräknad tid för förlossning och tidigare graviditeter.
För säker tolkning och rådgivning inom mödravården.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?