Läkemedel och miljö

Region Blekinge arbetar för att höja kunskapen hos allmänhet och förskrivare om läkemedels miljöpåverkan. Många läkemedel går igenom kroppen och kommer ut i avloppet i oförändrad form eller som aktiva metaboliter. Läkemedelsrester kan sedan nå vattendrag och grundvattnet trots passage genom avloppsreningsverken. Olika substanser har olika påverkan på miljön.

Nedan förljer råd för god användning och hantering av läkemedel:

 • Överväg alltid om läkemedel är nödvändigt.
 • Gör läkemedelsgenomgångar för att undvika onödig läkemedelsanvändning.
 • Förskriv inte större mängd läkemedel än vad som beräknas gå åt.
 • Följ nationella rekommendationer för användning av antibiotika (Strama).
 • Verka för en minskad och korrekt kassation av läkemedel:

  - Uppmana patienterna att återlämna överblivna läkemedel till apoteket. Vissa
  läkemedelsberedningar innehåller mycket läkemedel även efter användning tex smärt-,
  hormon- och nikotinplåster, vaginalringar med hormoner samt inhalatorer.

  - Inom vården ska läkemedel kasseras enligt rutin på intranätet. Sök på Cytostatika,
  läkemedelsavfall och läkemedelsförorenat avfall.


Hjälpte informationen på sidan dig?