Läkemedel och miljö

Region Blekinge arbetar för en läkemedelsanvändning av högsta kvalitet för patient, samhälle och miljö.

Många läkemedel passerar kroppen och når sedan avloppsvattnet, antingen i oförändrad form eller som aktiv metabolit. Läkemedelsrester når vattendrag och grundvatten i stor utsträckning eftersom reningsverk ofta inte är tillräckligt effektiva på att rena vattnet. Läkemedel är ofta utformade för att motstå biologisk nedbrytning. Därmed finns risk att läkemedel finns kvar i miljön under lång tid, med risk för påverkan på biologiska processer.

Förskrivare kan minska miljöpåverkan av läkemedel genom att:

 • Överväga andra alternativ till läkemedelsbehandling.
 • Göra läkemedelsgenomgångar för att optimera behandlingen och undvika onödig läkemedelsanvändning.
 • Inte förskriva större mängd läkemedel än vad som beräknas gå åt.
 • Följa nationella rekommendationer för användning av antibiotika (Strama).
 • Verka för en minskad och korrekt kassation av läkemedel:
  - Uppmana patienterna att återlämna överblivna läkemedel till apoteket.
  - Vissa läkemedelsberedningar innehåller mycket läkemedel även efter användning tex
  smärt-, hormon- och nikotinplåster, vaginalringar med hormoner samt inhalatorer.
  - Inom vården ska läkemedel kasseras enligt rutinen "Cytostatika, läkemedelsavfall och
  läkemedelsförorenat avfall" på intranätet.

Mer miljöinformation:

 

Hittade du informationen du sökte?