Läkemedelsmål

Läkemedelskommittén i Region Blekinge har fastslagit
nedan 12 mål för 2020–2021. Målen är regionövergripande och syftar till att få en ändamålsenlig, säker, evidensbaserad, jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling av god kvalitet.

Våra lokala mål grundar sig på flera strategiska dokument (se nedan)

 • Minskad förskrivning av antibiotika. Det långsiktiga målet är att ej
  överstiga 250 recept per 1000 invånare (enligt Stramas nationella mål).
 • Andelen PcV-recept av recept på luftvägsantibiotika till barn 0–6 år
  ska vara > 80 % (enligt Stramas nationella mål).
 • Andelen kinolonrecept av recept på UVI-medel hos kvinnor 18–79 år
  ska vara < 10% (enligt Stramas nationella mål).
 • Minskad generell användning av kinoloner.
 • Potentiellt olämpliga läkemedel till patienter 75 år och äldre (målet går ut
  på att dessa läkemedel endast bör användas om det finns särskilda skäl
  för det samt en välgrundad och aktuell indikation).
 • Minskad användning av tramadol till patienter 75 år och äldre
 • Minskad användning av kodein till patienter 75 år och äldre.
 • Minskad användning av sömnläkemedel till patienter 75 år och äldre.
 • Minskad användning av sömnläkemedel (alla åldrar).
 • Minska den onödiga användningen av PPI.
 • Minskad förskrivning av diklofenak.
 • God hushållning av våra resurser – välja billigare alternativ då det är möjligt
Hjälpte informationen på sidan dig?