Olämpliga läkemedel till äldre

 Potentiellt olämpliga läkemedel till patienter 75 år och äldre

Målet omfattar läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Dessa preparat bör endast användas om det finns särskilda skäl för det samt en välgrundad och aktuell indikation. Förskrivaren ska ha bedömt och dokumenterat att den förväntade nyttan står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen ska följas upp och omprövas med täta intervall.

Socialstyrelsens definition innefattar följande läkemedelsgrupper och läkemedel:

 • Bensodiazepiner med lång halveringstid (t.ex. diazepam)
 • Läkemedel med betydande antikolinerga effekter tex:
  amitriptylin (Saroten, Amitriptylin)
  klomipramin
  alimemazin (Theralen, Alimemazin)
  hydroxizin (Atarax, Hydroxizin)
  prometazin (Lergigan, Prometazin)
  solifenacin (Vesicare, Solifenacin)
  tolterodin (Detrusitol, Tolterodin)
 • propiomazin (Propavan, Propiomazin)
 • tramadol
 • kodein (inkl. kombinationer)
 • glibenklamid (försvinner från marknaden 2021)

Se Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?