Trygg och säker utskrivning

En säker in- och utskrivning från sluten vård sker med fokus på att den enskilde ska få bästa möjliga stöd och hjälp. Personer som skrivs ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller öppenvården.

En patientsäker och effektiv utskrivning börjar redan vid inskrivning och sker i nära samarbete med den enskilde, närstående och andra aktuella aktörer. Detta förutsätter en välinformerad individ som är delaktig i planeringen och i beslutet om planerade åtgärder.

Blekingerutiner - samverkan vid in- och utskrivning
För att stödja arbetet har länsgemensamma riktlinjer tagits fram. Rutinerna för en säker in- och utskrivning omfattar personer i alla åldrar och såväl psykiatrisk som somatisk vård. Utskrivning från den slutna vården till hemmet ska ske så snart det går efter att den behandlande läkaren har bedömt att den enskilde är utskrivningsklar (det vill säga inte längre bedöms behöva slutenvård). För att utskrivningen ska bli säker ska den slutna vården även förvissa sig om att samtliga kriterier för att kunna skrivas ut är uppfyllda.

Samordnad individuell plan ( SIP)
En samordnad individuell plan, SIP, är den enskildes plan och ska göras för att den enskilde har ett behov av samordning av insatser. För personer med behov av samordning av insatser efter utskrivning ska en samordnad individuell planering (SIP) genomföras.

Läs mer

Processen för en trygg och säker utskrivning regleras i Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) som gäller sedan den 1 januari 2018.

I Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård regleras huvudmännens och dess utförares ansvar. Huvudmännen är varandras förutsättningar för att åstadkomma goda insatser ur ett helhetsperspektiv för den enskilde.

Gemensamt förhållningssätt:

  • positiv samverkanskultur råder
  • tillit till varandra präglar möten och andra kontakter på alla nivåer
  • förtroende finns för varandras kompetens
  • insatser som ska ges av annan huvudman utlovas inte
  • lojalitet mot fattade beslut och gällande rutiner är en självklarhet
Hittade du informationen du sökte?