Arbetsuppgifter

Läkemedelskommitténs arbetsuppgifter är fastställda av Regionstyrelsen enligt följande:


 • Läkemedelskommittén är ett rådgivande organ till regiondirektören och till förvaltningscheferna.
 • Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet utfärda farmakologiska terapirekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Ansvara för att rekommendationerna vid behov revideras och kontinuerligt ta ställning till nya läkemedel och läkemedelsterapier.
 • Ansvara för att rekommendationerna förankras hos berörda förskrivargrupper.
 • Följa läkemedelsförbrukningen och kostnaderna i länet.
 • Ansvara för uppföljning av att utfärdade rekommendationer följs och vid brister i följsamheten göra de påpekande som behövs samt erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna.
 • Medverka till att sjukvårdspersonalen får fortlöpande utbildning i läkemedelsfrågor.
 • Kommittén skall ha god framförhållning avseende utveckling och forskning inom läkemedelsområdet och samverka med andra organisationer i dessa frågor.
 • Utarbeta riktlinjer för säkerhet och effektivitet i läkemedelshanteringen.
 • Ta initiativ till att kvalitetsutvecklingsarbete bedrivs inom olika verksamhetsområden avseende läkemedel.
 • Regionanställda ledamöter fullgör löpande kommittéarbete inom ramen för sitt ordinarie arbete.
 • Läkemedelskommittén skall utarbeta verksamhetsplan och verksamhetsberättelse i anslutning till Region Blekinges ordinarie budget och flerårsplanarbete.
 • Verka för god patientinformation och rationell läkemedelsanvändning även avseende icke receptbelagda läkemedel och egenvård.
Hittade du informationen du sökte?