Nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt

Läkemedelskommittén ordnade en utbildning 27/4 kring de nya indikationerna för
SGLT-2-hämmare samt riktlinjer för lipidbehandling. Kardiolog Maria Främby föreläste om hjärtsvikt och här kommer en sammanfattning av hennes del. Hennes bilder hittar ni på vår intranätssidan ”Om läkemedel” under fliken ”Utbildningar om läkemedel”.

Fyra läkemedelsgrupper ingår nu i basbehandling av kronisk systolisk hjärtsvikt. Det är grupperna betablockerare, ACE-hämmare/ARB, MRA och SGLT-2-hämmare. När det gäller SGLT-2-hämmarna är det Forxiga (dapagliflozin) och Jardiance (empagliflozin) som är aktuella. De kan användas ner till GFR 25 för Forxiga och GFR 20 för Jardiance vid sviktindikation. Se i FASS för mer information kring dosering vid olika njurfunktion till exempel. Utökade hjärtsviktsindikationer väntas framöver.

Det finns ingen fixerad turordning mellan läkemedelsgrupperna utan detta får individualiseras. Använd hellre lägre doser av alla fyra grupperna än enstaka preparat i högre dosering. Diuretika används bara vid övervätskning/ödem.

Här nedan finns en behandlingsriktlinje inklusive den algoritm som visades på utbildningen. Den är framtagen av nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) i samarbete med Nationellt programområde Hjärt-kärlsjukdomar - en del av den framväxande kunskapsorganisationen.

Läkemedelsbehandling vid kronisk hjärtsvikt - Janusinfo.se Länk till annan webbplats.

För mer information kring risk för ketoacidos se tidigare utskickat Läkemedelsnytt om SGLT2-hämmare och njursvikt Länk till annan webbplats..

Maria Främby, Överläkare Thoraxcentrum BLS

Ordförande terapigrupp Hjärta-kärl

Hittade du informationen du sökte?