Läkemedelsnytt – nyheter i Rekommenderade läkemedel 2024

Vilka större ändringar är nya i Rekommendera läkemedel för i år?

I början på året har du förhoppningsvis fått Läkemedelskommitténs Rek-lista för 2024.
Om så inte är fallet kan du beställa på lakemedelskommitten@regionblekinge.se

Nu finns även det uppdaterade bakgrundsmaterialet för 2024 på plats.

I februari höll Läkemedelskommittén en utbildning om nyheterna i Rek-listan som fördjupade sig områdena astma/KOL, atopi och kalcineurinhämmare samt menopausal hormonbehandling bland annat. Föreläsningsbilderna hittar du här (intern sida): Utbildningar om läkemedel (ltblekinge.org) Länk till annan webbplats.

Diabetes - algoritmen är utökad med en spalt för patienter (Övriga) utan andra kända riskfaktorer.

Osteoporos – Aclasta (zoledronsyra) är lyft överst då man vet att följsamheten till peroral bisfosfonat är dålig. Peroral behandling bör följas upp för att säkerställa att patienten inte avbrutit den. För Prolia betonas ytterligare att det är ett alternativ vid njursvikt och inte för
att det kan vara lättare att ge. Det finns också text om behandlingslängd.

Hypertoni – valsartan ersätter losartan vid hypertoni då dokumentation talar för bättre blodtryckssänkning. Dock ska inte patienter med välfungerande losartanbehandling byta. Valsartan är redan rekommenderat vid hjärtsvikt, vilket är en fördel. Kombinationsbehandling rekommenderas för patienter < 80 år men > 150 i systoliskt tryck.

Vid Tromboemboliprofylax finns nu dabigatran, generika till Pradaxa med och dabigatran är också nytt under rubriken Trombos, embolisjukdom.

På uppslaget om Andningsorganen finns en rad förändringar då riktlinjerna för behandling av astma och KOL ändrats. Nytt är begreppet FABA som betyder fast-acting β2-agonist det vill säga snabbverkande β2-stimulerare. Det innefattar både kort- (SABA) och långverkande (LABA) substanser och är nu det som förordas.

Vid astma rekommenderas inhalator med kombinationen kortison och snabb- och långverkande β2-stimulerare (det betyder formoterol) tidigt i behandlingen. Det kan användas både vid behov och kontinuerligt.

Vid KOL finns också begreppet FABA och GOLD-grupperna C och D är nu hopslagna till en grupp kallad E för att spegla vikten av att minska antalet exacerbationer oavsett symptombörda. Förutom själva Rek-listan hänvisas till det uppdaterade bakgrundsmaterialet för fördjupad information.

Vid allergisk rinit har kombinationspreparatet Ryaltris tillkommit medan Desonix tagits bort.

Även på hudområdet har det skett ändringar när det gäller framför allt eksembehandling men även vid psoriasis. Det är substanserna pimekrolimus och takrolimus som tillkommit som andrahandmedel i flera fall efter uppdaterade riktlinjer.

Inom Gynekologi och p-piller har Drovelis lagts till medan Amorest (liten användning) och
Mini-Pe (osäkrare metod) tagits bort. Drovelis har färre biverkningar och är mindre miljöpåverkande men kostar mer. På området Hormonbehandling i klimakteriet har Divina Plus (högre östrogendos än Novofem) och Eviana (saknar förmån, liten användning) tagits bort.

Inom Urologi har gjorts ett texttillägg att Finasterid ska sättas in vid verifierad förstoring
av prostata >40 ml (enligt FASS).

neurologiområdet och diagnosen restless legs är Madopark förstahandsmedel vid lindriga besvär efter egenvårdsråd. Det är egentligen en inte helt ny rekommendation som lyfts upp igen om man ej behöver behandla varje kväll. Vid epilepsi ska märket Orion väljas först för lamotrigin och levetiracetam då det är billigast och byte inte sker på apotek på grund av epilepsiindikation.

Välj även Orion vid förskrivning av gabapentin och pregabalin (som inte är ett rekommenderat läkemedel) då här inte heller sker något byte på apotek och prisskillnaderna är stora mellan olika fabrikat.

Ni missar väl inte de inledande sidorna med varierad och matnyttig information?
På sidan om nutritionsproblem finns nu 2 ekvivalenta kompletta näringsdrycker med:
Fresubin energy Drink samt Nutridrink.

Du vet väl att det går att ladda ner Rek-listan som ett bokmärke till telefonen?
Rekommenderade läkemedel - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Anna Janson, ordförande Läkemedelskommittén

Hittade du informationen du sökte?