Samordnad individuell plan LOS/äldre

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med den enskilde om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.

Bestämmelser om SIP finns lagstadgat i Socialtjänstlagen och Hälso-och sjukvårdslagen sedan år 2010. Enligt aktuell lagstiftning ska SIP upprättas när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att den enskilde själv samtycker till planen.

År 2018 infördes även Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LOS). Syftet med lagen är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Även i denna lagstiftning lyfts SIP som en viktig del för att samordna insatser för den enskilde i samband med utskrivning.

Enligt ”Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” (2017) ska SIP upprättas när den enskilde har behov av samordning av sina insatser från mer än en vård- och omsorgsgivare, detta gäller även internt inom samma huvudman. SIP-processen består av sex steg, se figur nedan.

Pilar med steg för en samordnad individuell plan.

SIP görs med fördel i förebyggande syfte, utan koppling till slutenvårdstillfälle, för att den enskilde ska uppleva att stöd och insatser är samordnade. I vissa fall behöver även SIP genomföras i anslutning till slutenvårdstillfälle, i första hand efter utskrivning. Det elektroniska informationsöverförings- och kommunikationsverktyget Prator använd för planering och dokumentation av SIP. Mer information om SIP-processen finns i ”Blekingerutinerna – Samverkan vid in- och utskrivning” (se nedan).

Hittade du informationen du sökte?