Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industriföretag

Avtal mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner),
LIF (Läkemedelsindustriföreningen), Swedish Medtech
och Swedish Labtech.

Med jämna mellanrum uppdateras det avtal som funnits i flera år mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner), LIF (Läkemedelsindustriföreningen), Swedish Medtech och Swedish Labtech. Avtalet ska ge tydliga spelregler för samarbetet mellan den offentligt finansierade sjukvården och industrin, göra samarbetet transparent och säkerställa att patienterna ska kunna lita på personalens opartiskhet i valet av behandling.

Avtalet innehåller regler för information och fortbildning, konsultuppdrag och eventuella utvecklingsprojekt. Den senaste uppdateringen i januari 2020 betonar transparens, måttfullhet och tydlig ansvarsfördelning. Det är till exempel sjukvårdshuvudmännen som har huvudansvar för personalens fortbildning. Regionstyrelsen har nyligen antagit riktlinjen med ett tillägg för Region Blekinges del.

Det finns regler för produktinformation som företrädesvis ska ges till grupp av medarbetare på arbetsplatsen på arbetstid. Terapiinriktad utbildning ska normalt ske på arbetsplatsen eller på samma ort eller ort i närheten. Företagen får inte bekosta resor och logi. Det ska tydligt framgå av inbjudan om den innehåller produktinformation och verksamhetschefen ska alltid informeras.

Konsultuppdrag (till exempel advisory board) för industrin bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten eller i annat fall betraktas som bisyssla (och då förstås godkännas som det). Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetare, medarbetarens arbetsgivare och företaget.

För att öka kunskapen om innehållet hos medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården har SKR nyligen tagit fram korta informationsfilmer om avtalet.

Överenskommelse och filmer Länk till annan webbplats.

Region Blekinge har en Riktlinje för att motverka otillåten påverkan och jäv framtagen av Säkerhetsfunktionen. På en punkt sträcker sig den interna riktlinjen längre än ovan nämnda avtal. I riktlinjen står att man inte får bli bjuden på en måltid i region Blekinges lokaler om måltiden är betalad av en extern aktör.

Lokal riktlinje Länk till annan webbplats.

Anna Janson, Familjeläkare och ordförande i Läkemedelskommittén

Hittade du informationen du sökte?