Minskad förskrivning av DIKLOFENAK är önskvärd

Läkemedelskommittén i Region Blekinge uppmanar till minskad förskrivning utifrån både patientsäkerhets- och miljöperspektiv

Bakgrund
Region Blekinge har högst förskrivning i riket av diklofenak. Jämfört med andra NSAID-läkemedel såsom naproxen och ibuprofen, har diklofenak visat en viss ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar. Detta är skälet till att diklofenak sedan 2012 inte är rekommenderat i Region Blekinge.
Diklofenak, tabletter och kapslar, är sedan juni 2020 receptbelagt efter att en
studie Länk till annan webbplats. visat att de tidigare kända riskerna också kan ses vid lägre doser och kortare behandlingstid. Risk för hjärtkärlbiverkningar gäller dock inte de produkter med diklofenak som används på huden. Utvärtes beredningar av diklofenak är fortsatt receptfritt. Vid indikationerna gallstens- och njurstenssmärta kan diklofenak fortfarande vara ett alternativ då den finns i beredningsformen suppositorium.

Riskpatienter
Generellt för NSAID är att kontinuerlig behandling, liksom långverkande preparat och/eller höga doser medför en betydande risk för biverkningar såsom magsår, magblödningar, vätskeretention, hjärtsvikt och njursvikt. Vid anamnes på ulcussjukdom ska man vara mycket restriktiv med NSAID och inte ge dem utan samtidig ulcusprofylax såsom protonpumpshämmare. Speciellt utsatta är patienter med hjärtsvikt och patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion. Större risk för njurpåverkan föreligger också vid samtidig behandling med ACE-hämmare.

Miljö
Diklofenak har i studier visats ha miljöbelastande egenskaper Länk till annan webbplats.. Diklofenak i gelform påverkar miljön betydligt eftersom bara en mindre del tas upp i kroppen och resten tvättas bort och når avloppet i aktiv form.

Statistik
Region Blekinges förskrivning av peroral diklofenak ligger sedan förra året högst i riket men har stadigt minskat de senaste åren (- 9% 2019 - 2020 samt - 32% 2016 - 2020). Vad gäller egenvårdsförsäljningen av gelprodukter ses även här en minskning om än mindre (- 2 % 2019 - 2020 samt – 18 % 2016 - 2020).

Mål
Läkemedelskommittén i Region Blekinge vill se att förskrivningen av peroral diklofenak minskar ytterligare, av patientsäkerhetsskäl men också på grund av
dess miljöbelastande egenskaper.

Referenser
Bhala N, Emberson J, Merhi A, et al. (2013) Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration, “Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials.” Lancet. 382(9894):769-79.

Läkemedelsverket (2020). Nu receptbeläggs tabletter och kapslar med diklofenak. https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/nu-receptbelaggs-tabletter-och-kapslar-med-diklofenak Länk till annan webbplats. (Hämtad 2024-01-29)

Schmidt M, Sørensen HT, Pedersen L. (2018) Diclofenac use and cardiovascular risks: series of nationwide cohort studies. BMJ. 362:k3426.

SLL (2021) Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021. https://janusinfo.se/download/18.5f0ead9216532d0a6a113e1f/1629697757185/Forteckning-over-miljobelastande-lakemedel.pdf Länk till annan webbplats. (Hämtad 2021-09-22)

Socialstyrelsen. (2017) Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-6-7.pdf Länk till annan webbplats. (Hämtad 2021-09-22)

Terapigrupp Smärta
Olivia Frånberg, apotekare, PhD, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?