Trygg och säker utskrivning

Välkommen till denna del av utbildningen som handlar om säker utskrivning från sluten vård.

En säker utskrivning från sluten vård sker med fokus på att den enskilde individen ska få bästa möjliga stöd och hjälp. Personer som skrivs ut från sluten vård, kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller öppenvården. Rutinerna för en säker utskrivning omfattar personer i alla åldrar och såväl psykiatrisk som somatisk vård.
Utskrivning från den slutna vården till hemmet ska ske så snart det går efter att den behandlande läkaren har bedömt att den enskilde är utskrivningsklar d.v.s. inte längre behöver sluten vård.
För att utskrivningen ska bli säker ska den slutna vården även förvissa sig om att samtliga kriterier för hemgångsklar är uppfyllda innan den enskilde skrivs ut.
För personer med behov av samordning av insatser efter utskrivning ska en samordnad individuell planering(SIP) genomföras.

De olika kapitlen:
1. Säker utskrivning för individens bästa
2. Rutiner vid utskrivning
3. Patientfall
4. Verktygslådan
5. Klart!

Se film om säker utskrivning för mer introduktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Säker utskrivning för individens bästa

Film om säker utskrivning för individens bästa

2. Rutiner vid utskrivning

Här beskrivs övergripande vilka rutiner som gäller vid utskrivning, mottagande och Samordnad individuell plan, SIP.För mer detaljerad beskrivning se Samverkan vid utskrivning - Blekingerutiner

Klicka på den ruta som bäst beskriver verksamheten där du arbetar. Observera att all kommunikation med andra vårdgivare kräver att den enskilde gett sitt samtycke. Det gäller oavsett var du arbetar.

Utskrivning

  • Från Psykakuten/Akuten/Medicinska observationsavdelningen
  • MOA/Akutvårdsavdelningen i Karlshamns bedömningsdel
  • AKA
Film om utskrivning från vissa sjukhusavdelningar
  • Från slutenvård
Film om utskrivning från slutenvård

Mottagande

  • I öppenvården
Film om mottagande i öppenvården
  • I kommunen
Film om mottagande i kommuner

Samordnad individuell plan

  • SIP
Film om samordnad individuell plan

3. Patientfall

Här får vi möta tre exempelpersoner som omfattas av säker utskrivning från sluten vård.

Film om patientfall
Film om patientfall
Film om patientfall

4. Verktygslåda

5. Klart

Nu har du gått igenom alla delar i säker utskrivning, från bedömning av behov av fortsatta eller nytillkomna insatser, till ställningstagande om behov av samordning av insatser(SIP) och när den bör genomföras. I vissa fall finns det behov av att SIP genomförs innan utskrivningen men i många fall kan det i stället vara lämpligare att den genomförs när den enskilde har kommit hem.

En förutsättning för att patienten ska kunna skrivas ut så snart som möjligt efter att ansvarig läkare bedömt att hen är utskrivningsklar är att berörda enheter inleder sin planering direkt då inskrivningsmeddelandet mottagits.

Genom att använda rutinerna för säker utskrivning kan vi möjliggöra en trygg och säker utskrivning för den enskilde. Vi bidrar även till att säkra informationsöverföring och att undvika återinskrivning.

Lycka till!

Gå vidare till webbutbildningen

Hittade du informationen du sökte?