Utbildning i samordnad individuell plan, SIP

Välkommen till den delen av utbildningen som handlar om SIP.

En samordnad individuell plan, en SIP, är den enskildes plan och ska göras för att en enskild har ett behov av samordning av insatser. Det finns flera olika planer som kommuner och region är skyldiga att ta fram. Om det redan finns en plan kan den vara tillräcklig så länge alla lagkrav är uppfyllda om vad en SIP ska innehålla.

SIP skiljer sig från andra planer genom att:

 • Den enskildes behov av samordnande insatser och uppföljning är utgångspunkten.
 • Den ska se till att samordning sker på ett sätt som tillgodoser den enskildes samlade behov av hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

SIP i Blekinge

Utöver lagstiftningen finns samverkansavtal och olika överenskommelser inom vård och omsorg mellan Blekinges kommuner och Region Blekinge samt även vårdöverenskommelsen SAMSPEL. Samverkansavtalet innebär bland annat att även skolan ingår i arbetet med SIP. I Blekinge finns beslut av verksamhetsgrupp inom Ledningssamverkan vård och omsorg att kallelse till SIP ska ske skyndsamt, senast inom tre veckor.

De olika kapitlen

 1. Samordnad Individuell plan – en introduktion
  2. Så funkar SIP
  3. Patientfall
  4. Frågor att fundera på
  5. Verktygslådan
  6. Klart!

1. Samordnad individuell plan

Skärmbild från utbildningsvideo

2. Så fungerar SIP

Skärmbild från utbildningsvideo

3. Patientfall

SIP är för alla som har behov av samordnade insatser enligt Socialtjänstlagen och/eller Hälso- och sjukvårdslagen. SIP kan skapas för såväl vuxna som barn.

Här får vi möta tre exempelpersoner som är i behov av SIP. Välj Evert, Cim eller Fatimah.

Skärmbild från utbildningsvideo
Skärmbild från utbildningsvideo
Skärmbild från utbildningsvideo

4. Frågor att fundera på

 1. Hur kan vi involvera och göra patienten/individen och närstående mer delaktiga i val av och beslut om vilka insatser, vård och behandling som ska ske? När och hur de ska ske?
 2. Behöver vi i vår verksamhet träna på att hålla SIP-möte?
 3. Hur hanterar vi oenighet mellan verksamheter, den enskilde eller närstående?
 4. Hur kan vår verksamhet organisera sig för SIP?
 5. Vilka fora för samverkan har vi i dag? Vilka fora behöver vi?
 6. Om en kallad verksamhet inte deltar på SIP-mötet, hur hanteras det?

5. Verktygslådan

6. Klart

Nu har du gått igenom alla delar i en SIP, från att bedöma om det kan finnas behov av en SIP och att få ett samtycke, till att förbereda och bjuda in till ett möte samt att genomföra mötet och upprätta planen. En viktig del i processen är uppföljningen, om den enskilde har behov av en uppföljning kan den tidigare planen revideras eller en ny upprättas.

Avsluta med att be den enskilde fylla i de uppföljande frågorna om SIP.

Då får du förhoppningsvis svar på om ditt initiativ till en SIP har inneburit att den enskilde har fått svar på sina frågor och att det är tydligt vem som gör vad.

Glöm inte att konsultera kollegor om du har frågor som kan kännas svåra i arbetet med SIP. Det finns återkommande länsgemensam utbildning för chefer där gemensamma frågeställningar för att nå samsyn och utveckla arbetet diskuteras. Lämna eventuella frågeställningar vidare genom din närmaste chef.

Lycka till!

Tyck till om utbildningen! Var det något du saknade? (formulär)

Gå vidare till webbutbildningen:


Hittade du informationen du sökte?