Närbild av händer som tillsammans håller en växt.

BarnSäkert

Barnhälsovården i Blekinge arbetar med BarnSäkert-modellen vars mål är att erbjuda barn de bästa möjliga förutsättningarna för en god och jämlik hälsa och utveckling samt en barndom fri från våld och försummelse, genom att stödja föräldrar och stärka familjer.

BarnSäkert är ett samarbete mellan barnhälsovården (BHV) och socialtjänstens förebyggande verksamhet. Arbetssättet bygger på modellen Safe Environment for Every Kid (SEEK). Vid de ordinarie BVC-besöken (vid 6–8 veckor, 4 månader, 10 månader, 18 månader, 2,5 år och 4 år) erbjuds varje förälder att fylla i ett föräldraformulär om psykosociala svårigheter i barnets hemmiljö. Svårigheterna gäller ekonomisk oro, nedstämdhet, extrem stress och riskbruk eller missbruk av alkohol hos föräldrarna samt våld i nära relationer. Vid det efterföljande samtalet med BHV-sjuksköterskan kan föräldern reflektera över sin situation och eventuella stödbehov.

Om det finns psykosociala riskfaktorer i barnets hemmiljö erbjuder BHV-sjuksköterskan lämpliga åtgärder, exempelvis samtal/föräldraskapsstöd på BVC, hänvisning eller remiss till en familjerådgivare, socialtjänstens råd- och stödverksamhet, en psykolog, en kurator eller kommunens budget- och skuldrådgivare. Vid behov erbjuds familjen gemensamma hembesök med BHV-sjuksköterska och familjebehandlare från socialtjänsten.

Erfarenheterna är att BarnSäkert-modellen verkar kunna bidra till en mer jämlik och jämställd barnhälsovård. Uppföljningar visar att föräldrarna till barn inom barnhälsovården erbjuds stöd vid eventuella problem och risker i vardag och i hemmiljön. BarnSäkert bidrar till ett fördjupat samarbete mellan BVC och socialtjänstens råd- och stödverksamhet, och underlättar därmed samarbetet med familjer som behöver särskilt stöd. På så vis bidrar arbetet till en jämlik hälsa och utveckling bland regionens barn.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare på Region Blekinge, via uppgifterna nedan.

Hittade du informationen du sökte?