Glatt pensionärspar, kvinna och man.

Mission: Äldres psykiska hälsa

Vi lever allt längre och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre är mycket positivt men innebär också stora utmaningar. Inom Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) Blekinge har äldres psykiska hälsa identifierats som ett behov att jobba med i form av projektet Mission: Äldres psykiska hälsa.

Utmaningarna med en åldrande befolkning finns inom boende och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet och skapa förutsättningar för hälsa, psykisk som fysisk, långt upp i åren. Vi måste skapa samhällen där alla är inkluderade, tas i anspråk och kan leva aktivt och så långt möjligt kunna skjuta upp behovet av vård och omsorg. Något som är betydelsefullt, både för individen och för samhället.

Äldres psykiska ohälsa har fått mer uppmärksamhet på senare tid och det pågår olika initiativ för att öka kunskapen och möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa – både i kommuner och regioner och bland privata vård- och omsorgsgivare. Socialstyrelsen har gett ut två vägledningar på området äldres psykiska ohälsa: en som är riktad till primärvården och en som är riktad till socialtjänsten. Ett annat exempel är den nationella demensstrategin där regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att långsiktigt hantera frågor inom ramen för strategin.

Inom Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) Blekinge har äldres psykiska hälsa identifierats som ett behov att samlas kring för ett större utvecklingsarbete, dels utifrån Socialstyrelsens vägledningar och ett identifierat gap inom UPH, men inte minst med tanke på den komplexa samhällsutmaningen som psykisk hälsa innebär för målgruppen. Detta tillsammans med den demografiska utmaningen som Blekinge står inför gör det till ett prioriterat område varför denna satsning görs med ett missionsorienterat arbetssätt som metod.

Satsningen Mission: Äldres psykiska hälsa ämnar sträva efter att skapa en grund till ett gott och värdefullt åldrande med större möjligheter till psykisk hälsa för äldre personer.

Hittade du informationen du sökte?