Immunfenotypning leukemi

Remiss: Digital remiss i NCS BoS: Flödescytometri utlåtande (Allmänremisser)
Analyserande laboratorium: Karlskrona
Analyseras: Helgfri må-fr. Fredag samt dag innan helgdag ankomst till lab senast kl.11.00
Ackrediterad: Nej

EDTA-rör (lila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA + tillsätt 1 mL steril fysiologisk NaCl System: Benmärg

Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA System: Blod

Övriga provmaterial se: Immunfenotypning lymfom

Indikation

  • Misstanke om leukemi eller ökat antal blaster

Provhantering

Benmärg- och blodprover förvaras i rumstemperatur.

OBS! Tidskrävande analys som ska vara analyserad inom 24 timmar varför transport bör ske snarast.

Referensintervall

Se utlåtande.

Kommentarer

På remiss ska datum och klockslag för provtagning anges. Anamnes, behandling (relevanta läkemedel) och frågeställning måste också noteras.

Vid frågor kontakta laboratoriet på telefon 0455-734562 eller 0455-734570.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Immunfenotypisk utvärdering är nödvändig för att korrekt diagnostisera och klassificera hematologiska maligniteter. Flödescytometrisk teknik erbjuder en snabb och effektiv metod för att presentera diagnostisk och prognostisk information, dessutom kan dessa analyser utgöra ett underlag för bedömning av minimal kvarvarande sjukdom (MRD, minimal residual disease).

Flödescytometrisk analys av benmärgsprover utförs rutinmässigt vid misstanke hematopoetiska avvikelser. Benmärgen (BM) är en komplex vävnad, som innehåller flera olika hematopoetiska cellinjer med celler i varierande mognadsstadier. Vid normal hematopoes sker kontinuerlig produktion av de olika hematopoetiska cellinjerna från precursorceller i BM. Proliferation och differentiering kan undersökas genom att granska förändringar i cellmorfologi och immunfenotyp.

Immunfenotypisk analys möjliggör identifiering av olika differentieringsstadier i de olika hematopoetiska cellinjerna. Kännedom om uttryck och nivåer av olika markörer representativa för olika cellinjer och mognadsstadier i normal hematopoes utgör en referensram, för bedömning av onormala differentieringsmönster.

Atypisk hematopoes kan orskas av (1) blockerad utmognad av hematologiska cellinjer; (2) regeneration av BM efter immunosuppressiv behandling eller reaktivt svar på infektion; (3) dysplasi i hematologiska cellinjer; (4) ökad omsättning av hematopoetiska celler, som orsakas av perifer förbrukning; eller (5) okontrollerad expansion av neoplastiska hematopoetiska celler. De flesta av dessa avvikelser uppvisar stora förskjutningar i fördelningen av celler i BM eller som specifika förändringar i den relativa fördelningen av subpopulationer i en eller flera cellinjer. Vid blockerad utmognad av celler (1) kommer frånvaro av mogna celler och en relativ ökning av prekursor-/progenitor-celler att vara den mest påfallande iakttagelsen. BM-regeneration efter cytotoxisk behandling (2) uppvisar också överrepresentation av omogna prekursor-/progenitor-celler, men i detta fall ses också mogna celler i relevanta nivåer.

I de flesta hematologiska maligniteter med ursprung i BM, såsom akut lymfoblastisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML), dominerar en relativt homogen leukemisk cellpopulation med kraftig reduktion av andra hematopoetiska cellinjer. Dessa maligna celler har ofta en avvikande fenotyp, som inte återfinns i normal BM. Kännedom om de normala immunfenotypiska differentieringsmönstren i BM underlättar identifiering av maligna celler, också när de återfinns i låga nivåer. Immunfenotypiska avvikelser kan också påvisas i andra vävnader t.ex. tumörer, lymfkörtlar, likvor och pleuravätska, där flödescytometrisk analys av immunfenotyp också kan utföras.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?