Typ 2-diabetes

Råd om fysisk aktivitet är viktigt vid typ 2-diabetes.

Preparat lämpliga vid (N) njursvikt, (H) hjärt-kärlsjukdom och (F) fetma.

Basbehandling


metformin

Metformin


Tilläggsbehandling ska individualiseras.

Tilläggsbehandling

Se subventionsbegränsningar


SGLT-2 - hämmare (H, F)

dapagliflozin

Forxiga

empagliflozin

Jardiance


GLP-1 - analog (H, F)

liraglutid

Victoza

semaglutid

Ozempic

dulaglutid

Trulicity*


DPP-4 - hämmare (N)


linagliptin

Trajenta

sitagliptin

Sitagliptin


Insulinfrisättare


glimepirid

repaglinid (N)

Glimepirid

Repaglinid


* Subventioneras ej tillsammans med basinsulin

Insulin (N)


Måltidsinsulin

insulin lispro

Insulin lispro Sanofi 100 E/ml
Humalog 200 E/ml

insulin aspart

Insulin aspart sanofi 100E/mlMedellångverkande

humant insulin NPH

Humulin NPH
InsulatardKombinationsinsuliner

insulin lispro + insulin lispro protamin

Humalog Mix 25, 50

insulin aspart + insulin aspart protamin

NovoMix 30Långverkande insulinanalog

insulin glargin

Abasaglar 100 E/ml
Toujeo 300 E/ml


Typ 2-diabetes glukossänkande behandlingsalgoritm


Rökstopp och levnadsvanor

Hjärt-kärl-sjukdom/
hög risk
(ischemisk
hjärtsjukdom, stroke, perifer arteriell
kärlsjukdom)

HjärtsviktDiabetes-nefropati
(albuminuri)

Njursvikt
(eGFR < 45)


Fetma
(BMI >30)


Äldre/sköraÖvriga1.
metformin
och/eller

1. dapaglifozin eller empagliflozin
och/eller

1.
metformin
och/eller

1. dapagliflozin eller empagliflozin


1. metformin
och/eller

1. dapagli-
flozin
eller
empagli-
flozin och/eller

1. linagliptin
eller
sitagliptin
och/eller

1.
metformin
och1.
metformin
och/eller1.
metformin
och/eller2.
liraglutid,
semaglutid
eller
dulaglutid

undvik
glitazon

2.
liraglutid,
semaglutid eller
dulaglutid

2. repaglinid
och/eller2. liraglutid
semaglutid
eller
dulaglutid
och/eller

2.
sitagliptin
eller
linagliptin
och/eller

2.
SU/repaglinid och/eller

2.
sitagliptin/
liragliptin eller

2.
dapagliflozin/ empagliflozin och/eller

2.
insulin


 
3. insulin

3. dapagli-
flozin eller
empagli-flozin


3.repaglinid
och/eller

4.
insulin,
främst dagtid

Insulin bör användas vid symtomgivande hyperglykemi vid diabetesdebut, annan akut sjukdom och högdos kortisonbehandling. För att se mer om tilläggsbehandling vid typ 2-diabetes och samsjuklighet, se bakgrundsmaterial.

Hittade du informationen du sökte?