Hjärta - kärl

Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet, se bakgrundsmaterialPDF.

Hypertoni

Diuretika (lågdos)

bendroflumetiazid

SaluresACE-hämmare

enalapril

Enalapril

ramipril

Ramipril

Angiotensinreceptorblockare ARB (Vid ACE-hämmarintolerans)

losartan

LosartanKalciumantagonister

amlodipin

AmlodipinHjärtsvikt

Basbehandling vid hjärtsvikt är behandling med ACE-hämmare, betablockerare och MRA i högsta tolererbara dos.

ACE-hämmare

enalapril

Enalapril

ramipril

RamiprilAngiotensinreceptorblockare ARB (Vid ACE-hämmarintolerans)

kandesartan

Candesartan

valsartan

ValsartanBetablockare

bisoprolol

Bisoprolol

metoprolol

MetoprololMineralkortikoid-receptorantagonist (MRA)

spironolakton

Spironolakton

 

 

Övriga medel

furosemid

Furix

digoxin

DigoxinStabil ischemisk hjärtsjukdom

Nitrater - långverkande

isosorbidmononitrat

ImdurNitrater - snabbverkande

nitroglycerin

Glytrin

Nitrolingual

glyceryltrinitrat

SuscardBetablockare

metoprolol

MetoprololKalciumantagonister

amlodipin

AmlodipinLäs om spasmangina i bakgrundsmaterialPDF.

Lipidsänkare se hyperkolesterolemi

Trombocythämmare

acetylsalicylsyra

Trombyl

AcetylsalicylsyraVid intolerans mot acetylsalicylsyra

klopidogrel

ClopidogrelAkuta koronara syndrom

ACE-hämmare

ticagrelor

Brilique

acetylsalicylsyra

Trombyl

AcetylsalicylsyraDubbel antitrombocythämning ges i normalfallet under 12 mån därefter enbart acetylsalicylsyra. För alternativ se bakgrundsmaterialPDF. Behandlingstid anges i journalanteckning och på recept.

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt

Betablockare

metoprolol

MetoprololACE-hämmare

ramipril

RamiprilTrombocythämmare

acetylsalicylsyra

Trombyl

AcetylsalicylsyraVid intolerans mot acetylsalicylsyra

klopidogrel

ClopidogrelLipidsänkare se hyperkolesterolemi i bakgrundsmaterialPDF.

Hyperkolesterolemi

Statin

atorvastatin

Atorvastatin 

Vid behov av tilläggsbehandling för att uppnå behandlingsmål, se bakgrundsmaterialPDF.

Förmaksflimmer

Tromboemboliprofylax

För riskalgoritm för värdering av embolirisk (CHA2DS2VASc) och blödningsrisk se bakgrundsmaterialPDF. Alla patienter med AK-behandling ska registreras i Journalia.

Faktor Xa hämmare

apixaban

Eliquis

edoxaban

Lixiana

rivaroxaban

XareltoTrombinhämmare

dabigatran

PradaxaVitamin-K antagonist

warfarin

WarfarinArytmibehandling

metoprolol

Metoprolol

bisoprolol

Bisoprolol

verapamil

VerapamilTrombos, Embolisjukdom

Peroralt antikoagulans

apixaban

Eliquis

warfarin

Warfarin

rivaroxaban

XareltoPerifer kärlsjukdom

Trombocythämmare

acetylsalicylsyra

Trombyl
AcetylsalicylsyraVid intolerans mot acetylsalicylsyra

klopidogrel

ClopidogrelLipidsänkare - se Hyperkolesterolemi.