Psykiatri

Fysisk aktivitet och icke-farmakologisk behandling är en betydelsefull del i terapin vid
sömnbesvär, depression, ångest och andra psykiatriska tillstånd.

Alkoholbruksyndrom


akamprosat

Campral

naltrexon

Naltrexon

disulfiram

Antabus

B-komplex

Beviplex Forte

folsyra

Folacin

Sömnstörning

OBS! Använd icke farmakologiska metoder i första hand.
För alternativ se ”Sov bra – utan sömnmedicin” på 1177.se


1 zopiklon

Zopiklon

2 zolpidem

Zolpidem

2 propiomazin

Propavan

Se motivering i bakgrundsmaterial.

Depression


1 sertralin

Sertralin

Välj det SSRI-preparat som är lämpligt; beakta interaktioner, biverkningar och effekt av tidigare antidepressiv behandling.

 

2 mirtazapin

Mirtazapin

2 venlafaxin

Venlafaxin

(Dos > 150 mg venlafaxin för noradrenerg effekt)

Anpassningsstörning

Vid anpassningsstörning (kris- och sorgereaktion) ska icke-farmakologisk
behandling användas. Se bakgrundsmaterial.

Tillfällig behandling av ångest

OBS! Informera om symtom och använd icke-farmakologiska
ångesthanteringsstrategier i första hand. Se bakgrundsmaterial.


1 hydroxizin**

Hydroxizin

1 prometazin**

Prometazin

2 oxazepam

Oxascand


** Obs! Risk för dosberoende QT-påverkan.

Ångestsyndrom

Generaliserad ångest, paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom.


sertralin

Sertralin


Kognitiva sjukdomar

Vid säkerställd diagnos kan följande preparat övervägas:

Alzheimertyp

Mild - måttlig

 

kolinesterashämmare


Donepezil
Rivastigmin
Galantamin


Måttlig - svår

memantin

Memantin

Som tillägg till kolinesterashämmare eller monoterapi.

OBS! För andra typer såsom frontotemporal lobär degeneration, Lewykroppstyp, vaskulär typ och Parkinsontyp. Se bakgrundsmaterial.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)
Se bakgrundsmaterial

Behandling av äldre


Sömnstörning

zopiklon

Zopiklon


Depression

sertralin

Sertralin

 

Tillfällig behandling av oro/ångest

oxazepam

Oxascand

Ej stående behandling.

 


Oro/ångest med depressiva inslag

 

sertralin

Sertralin


Psykotiska symtom

risperidon

Risperidon

Behandling av barn och ungdomar

Se bakgrundsmaterial.

Hittade du informationen du sökte?