Kalium, K - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU03230 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Misstanke om elektrolytrubbningar och rubbningar av vätskebalansen
  • Kontroll av diuretikabehandling på grund av risk för hypokalemi
  • Vid syra-basrubbningar
  • Utredning av hypertoni och njursvikt

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Centrifugeras inom 2 timmar

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 vecka

Kyl

1 vecka

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

3,5 - 4,4

mmol/L

Kommentarer

Endast hemolysfria prover analyseras.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Kalium finns mestadels intracellulärt, framför allt i muskelceller. Eftersom ett stort antal cell- och kroppsfunktioner är beroende av normal kaliumgradient över cellmembranerna, hålls koncentrationen kalium i plasma mycket konstant. Kalium absorberas fullständigt i tarmen och utsöndras huvudsakligen via njurarna som inte har någon tröskel vid låga plasmakoncentrationer. Vid abnormt snabb tarmpassage eller kräkningar kan stora mängder kalium förloras.

Kaliumnivån analyseras för att bedöma njurfunktionen, följa diuretikabehandling, bedöma belastning av vävnadsskada och intravasal hemolys. Analysen ingår i en fullständig bedömning av syra-basstatus.

Hypokalemi orsakas dels av ökat intracellulärt upptag av kalium och dels av en sann kaliumbrist. Sann kaliumbrist ses vid långvarig svält, långvariga diarréer eller kräkningar. Diuretikabehandling utan adekvat kaliumsubstitution samt behandling eller intoxikation med tubuliskadande substanser (cytostatika, svampgift, tungmetaller) kan leda till hypokalemi.

Hypokalemi förekommer också vid långvarig parenteral nutrition utan samtidig kaliumsubstitution, vid metabolisk alkalos och vid abnorma förluster via digestionskanalen. Också vid primär aldosteronism med hypertoni (Conns syndrom), sekundär hyperaldosteronism (Gittelman´s syndrom) och i en del fall av Cushings syndrom. Delirium tremens föregås ofta av en övergående hypokalemi. Den kan också uppkomma vid korrigering av acidos, särskilt diabetesacidos. Falsk hypokalemi kan ses vid uttalad leukocytos, framför allt med blaster.Hyperkalemi orsakas dels av läckage av intracellulära kaliumjoner, dels av kaliumjonretention på grund av otillräcklig njurfunktion och ökar risken för bradyarytmier och hjärtstopp.

Litiumjoner har snarlika egenskaper som kaliumjoner och kan därför påverka mätningen av kalium – höga litiumnivåer kan ge falskt förhöjda kaliumnivåer. Falskt höga nivåer kan också orsakas av hemolys, fördröjd centrifugering eller vid högt leukocuytinnehåll.

Kostintag samt koncentrationen Kalium i serum/plasma bestämmer hur mycket kalium som frisläpps genom urinen. Utsöndringen av kaliumjoner påverkas även av syra-basbalansen, ADH-koncentrationen, tubulära flödeshastigheten samt aldosteronsekretionen.

tU-Kalium används för att följa omsättningen av Kalium. Används ofta tillsammans med tU-Natrium för att bedöma behovet av diuretikabyte hos ex. patienter med hjärtinsufficiens.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?