Klorid, Cl - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01536 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 vecka

Kyl

4 veckor

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

98 - 110

mmol/LMedicinsk bakgrund och bedömning

Kloridjonen är den vanligast förekommande negativa jonen i plasman. Tillsammans med natriumjonen upprätthåller den katjon-anjonbalansen i extracellulärvätskan. Syra-basbalansen upprätthålls genom ett utbyte mellan extracellulära kloridjoner och intracellulära vätekarbonatjoner. Utsöndringen av klorider regleras via njurarna där normalt 95 % återresorberas, men utsöndringen ökar vid acidos. Kloridjoner analyserad främst för att hitta orsaken till en syra-basrubbning och ingår därför alltid i en komplett syra-basstatus.

Förhöjd koncentration i plasma/serum ses vid förhöjd osmolalitet som vid dehydrering. Metabol alkalos kan också ge en lätt hyperkloremi. Kronisk och svårbehandlas hyperkloremi uppkommer på grund av fistlar mellan tarm och urinblåsa, en komplikation från Crohns sjukdom eller efter bukkirurgi.

Långvariga kräkningstillstånd samt stark svettning kan ge en negativ kloridbalans som följd. Hypokloremi kan även orsakas av en sänkt osmolalitet som vid övervätskning. Även en okompenserad resipiratorisk acidos ger en låg kloridkoncentration.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?