Litium, Li - S

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutisk intervall

0,5 - 1,0

mmol/L
Kommentarer

Provtagning 12 timmar ±30 minuter efter senaste dos.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Li, Litiumjon. Litium används profylaktiskt såväl mot maniska som depressiva recidiv vid manodepressiv sjukdom samt terapeutiskt vid maniska tillstånd. Många biverkningar av litium är dosberoende. Vanligt är reversibel nefrogen diabetes insipidus av måttlig grad och finvågig handtremor. Störningar av tyroidea kan ses och tyroidea-funktionen bör kontrolleras under behandlingen.

Analysen av litium används huvudsakligen för behandlingskontroll då litium har en relativt snäv terapeutisk verkningsbredd. Det är därför viktigt att patienten ställs in på en korrekt dos. Detta görs genom att man mäter serumlitiumkoncentrationen 12 timmar efter sista tablettintag. Serumlitiumkoncentrationen ska på denna tidpunkt ej överstiga 1,2 mmol/L. S-Li-värden på 1,2-1,6 mmol/L kan medföra risk för intoxikation; värden över 1,6 mmol/L innebär klar intoxikationsrisk. Litiumdosen måste då sänkas till terapeutisk nivå.

Tillfällen då tätare serumlitiumkoncentrationsmätning erfordras är följande: Vid tecken på intoxikation. Vid uppträdande av andra sjukdomar under behandlingstiden. Minskat intag av, eller excessiv förlust av natriumklorid och vätska (kräkningar, långvarig diarré, svettning eller vätskeförlust i samband med diuretikabehandling och kirurgiska ingrepp).

Om medicinering med diuretika inleds under pågående litiumbehandling ska serumlitiumvärdet följas noga och litiumdosen vid behov justeras.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02613
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?