Läkemedel som kräver noggrant övervägande och uppföljning hos äldre patienter (≥ 75 år)

Senast uppdaterad 2023-01-24

För behandlingsalternativ se respektive terapiområde i Rek-listan samt
Socialstyrelsens "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre" (2017).

Potentiellt olämpliga läkemedel

Långverkande bensodiazepiner

Diazepam
(Stesolid)

Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet
och balansstörningar.


Läkemedel med betydande
antikolinerg effekt

Ökad risk för konfusion, urinretention, muntorrhet
och förstoppning. Till exempel: tolterodin (Detrusitol), solifenacin (Vesicare), hydroxizin (Atarax), prometazin (Lergigan), levomepromazin, amitriptylin (Saroten), klomipramin (Anafranil).

Tramadol


Risk för yrsel, konfusion, illamående och förstoppning.
Kombination med SSRI/SNRI medför ökad
risk för serotonergt syndrom.

Propavan

Risk för dagtrötthet och restless legs.

Kodein inkl. kombinationer


Kodein omvandlas till morfin i kroppen, något som
uppvisar betydande interindividuell variation på
grund av genetiska skillnader. Kombinationspreparat
med paracetamol ökar risken för dubbelmedicinering.


Kvarstår indikation?/Korrekt indikation?

Utvärdera alltid om indikation kvarstår för läkemedlet. Nedan listas några läkemedel där aktuell och korrekt indikation oftast saknas hos äldre.


Antipsykotiska läkemedel

Risk för extrapyramidala symtom, kognitiva störningar, sedation, ortostatism och stroke. Utvärdera effekten efter 2-3 veckor och därefter regelbundet.

SSRI

Hyponatremi och ökad fallrisk kan förekomma liksom ökad risk för blödning framför allt i kombination med NSAID/acetylsalicylsyra och antikoagulantia.

PPI

Funktionell dyspepsi är ej indikation. Risk för utsättningsbesvär, trappas ut.

Sömnmedel
Vid sömnstörning bör man alltid utreda om det finns bakomliggande orsaker som kan åtgärdas, främst somatiska (t.ex. smärta, hjärtsvikt, restless legs, sömnapnésyndrom) och psykiatriska (t.ex. depression) tillstånd samt läkemedelsbiverkningar. Även långvarig nattfasta eller inaktivitet dagtid bör beaktas. Man bör också i första hand pröva icke-farmakologisk behandling.

Opioider

Ökad risk för sedation, konfusion och fall. Individualiserad dos och omprövning av behandlingen med täta mellanrum.

NSAID*

Ökad risk för GI-blödning, vätskeretention, hjärtinkompensation och nedsatt njurfunktion. Observera att dessa kan köpas receptfritt.

Loopdiuretika*

Lägsta möjliga dos. Ger ökad risk för elektrolytrubbningar och fall.

Källa: Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017.

Följ njurfunktion vid behandling med dessa läkemedel

Njurfunktionen sjunker betydligt hos äldre.

ACE - hämmare/ARB*

Kontrollera S-kreatinin, eGFR och kalium.

NSAID*

Endast som korta kurer i lägsta möjliga dos. Olämpligt till hjärtsvikts- och/eller njursviktspatienter.

Metformin*

Följ njurfunktionen. Vid eGFR 30-45 är maxdos 500 mg x 2. Vid eGFR < 30 sätt ut metformin. Mer info på sidan 10 om njurfunktion.

Digoxin*

Smalt terapeutiskt fönster. Anpassa dosen till njurfunktionen.
Terapeutisk nivå < 1,4 nmol/l.

Litium


Kontrollera eGFR och litiumkoncentration regelbundet och vid sjukdomstillstånd som påverkar vätskebalansen. Vid koncentrationsprover som avviker från referensintervallet ska psykiatrin kontaktas.


*
Dessa läkemedel bör tillfälligt sättas ut vid rubbad vätskebalans, till exempel värme,
feber och diarrétillstånd.


Hjälpte informationen på sidan dig?