Läkemedel som kräver noggrant övervägande och uppföljning hos äldre patienter (≥75 år)

Potentiellt olämpliga läkemedel

Långverkande bensodiazepiner

Kan ge kognitiva störningar, muskelsvaghet och
balansstörningar. Gäller diazepam, flunitrazepam och
nitrazepam.

Läkemedel med antikolinerg effekt

Ökad risk för konfusion, urinretention, muntorrhet
och förstoppning.

 

Gäller exempelvis tolterodin, Vesicare, Toviaz,
Emselex, Atarax, Lergigan, Nozinan, Theralen,
amitriptylin och klomipramin.

Tramadol

Risk för yrsel, konfusion, illamående och förstoppning.
Kombination med SSRI/SNRI medför ökad
risk för serotonergt syndrom.

Propavan

Risk för dagtrötthet och restless legs.

Kodein

Kodein omvandlas till morfin i kroppen, något som
uppvisar betydande interindividuell variation på
grund av genetiska skillnader. Kombinationspreparat
med paracetamol ökar risken för dubbelmedicinering.

Glibenklamid

Har lång halveringstid och aktiva metaboliter vilket
innebär risk för hypoglykemi framför allt vid nedsatt
njurfunktion. (Daonil)


Kvarstår indikation?/Korrekt indikation? Utvärdera alltid om indikation kvarstår för läkemedlet. Nedan listas några läkemedel där aktuell och korrekt indikation oftast saknas hos äldre.

Antipsykotiska läkemedel

Risk för extrapyramidala symtom, kognitiva störningar,
sedation, ortostatism och stroke. Utvärdera
effekten efter 2-3 veckor och därefter regelbundet.

SSRI

Hyponatremi och ökad fallrisk kan förekomma liksom
ökad risk för blödning framför allt i kombination
med NSAID/acetylsalicylsyra och antikoagulantia.

PPI

Funktionell dyspepsi är ej indikation. Sätt ut successivt.

Sömnmedel

Behandling med sömnmedel bör inte ordineras utan
att noggrann kartläggning av sömnmönster under
hela dygnet gjorts. Bakomliggande somatisk (t ex
hjärtsvikt, smärta) och psykiatrisk (t ex depression)
orsak bör uteslutas liksom läkemedelsbiverkning.

Opioider

Ökad risk för sedation, konfusion och fall. Individualiserad
dos och omprövning av behandlingen med
täta mellanrum.

NSAID

Ökad risk för GI-blödning, vätskeretention, hjärtinkompensation
och nedsatt njurfunktion. Observera
att dessa kan köpas receptfritt.

Loopdiuretika*

Lägsta möjliga dos. Risk för intorkning, i samband
med infektioner, diarré eller värme. Ger ökad risk för
elektrolytrubbningar och fall.


Kontrollera njurfunktion vid dessa läkemedel Njurfunktionen sjunker betydligt hos äldre.

ACE - hämmare/ARB*

Kontrollera S-kreatinin, eGFR och kalium i synnerhet
vid kombination med spironolakton.

NSAID*

Helst som kort kur (1–2 veckor). Olämpligt till
hjärtsvikts- och/eller njursviktspatienter.

Metformin*

Följ njurfunktionen. Vid eGFR 30-45 är maxdos
500 mg x 2. Vid eGFR < 30 sätt ut metformin. Mer
info på sidan 10 om njurfunktion.

Digoxin*

Smalt terapeutiskt fönster. Anpassa dosen till njurfunktionen.
Terapeutisk nivå < 1,4 nmol/l.

Litium

Kontrollera eGFR och litiumkoncentration regelbundet
och vid sjukdomstillstånd som påverkar vätskebalansen.
Vid koncentrationsprover som avviker från referensintervallet ska psykiatrin kontaktas.

Källa: Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017.

* Dessa läkemedel bör tillfälligt sättas ut vid rubbad vätskebalans, till exempel värme,
feber och diarrétillstånd.