Läkemedel som kräver noggrant övervägande och uppföljning hos äldre patienter (≥ 75 år)

För behandlingsalternativ se respektive terapiområde i Rek-listan samt Socialstyrelsens "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre" (2017).

Potentiellt olämpliga läkemedel

Långverkande bensodiazepiner Diazepam

Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet
och balansstörningar.

Läkemedel med betydande
antikolinerg effekt

Ökad risk för kognitiv påverkan, konfusion, urin- retention, muntorrhet och förstoppning. Till exempel: tolterodin, solifenacin, hydroxizin, prometazin, levomepromazin, amitriptylin, klomipramin.

Tramadol

Risk för yrsel, konfusion, illamående och förstoppning. Kombination med SSRI/SNRI medför ökad risk för serotonergt syndrom.

Propiomazin

Risk för dagtrötthet på grund av lång halveringstid och extrapyramidala biverkningar så som restless legs.

Kodein inkl. kombinationer


För analgetisk effekt behöver kodein omvandlas till morfin i kroppen. Omvandlingen uppvisar betydande interindividuell variation, på grund av genetiska skillnader, vilket resulterar i oförutsägbar effekt. Kombinationspreparat med paracetamol ökar risken för dubbelmedicinering.


Kvarstår indikation?/Korrekt indikation?

Utvärdera alltid om indikation kvarstår för läkemedlet och om doseringen är individanpassad. Nedan listas några läkemedelsgrupper där aktuell och korrekt indikation oftast saknas hos äldre.


Antipsykotiska läkemedel

Risk för extrapyramidala symtom, kognitiva störningar, sedation, ortostatism och stroke. Utvärdera effekten efter 2–3 veckor och därefter regelbundet.

Antidepressiva läkemedel t.ex. SSRI

Hyponatremi och ökad fallrisk kan förekomma liksom ökad risk för blödning framför allt i kombination med NSAID/acetylsalicylsyra och antikoagulantia.

Protonpumps- hämmare

Funktionell dyspepsi är inte en godkänd indikation. Uttrappning behövs för att undvika utsättningsbesvär om behandlingstiden är längre än 1–2 månader.

Sömnmedel


Vid sömnstörning bör man alltid utreda om det finns bakomliggande orsaker som kan åtgärdas. Det gäller främst somatiska (till exempel smärta, hjärtsvikt, restless legs, sömnapnésyndrom) och psykiatriska tillstånd (till exempel depression) samt läkemedels- biverkningar. Även långvarig nattfasta eller inaktivitet dagtid bör beaktas. I första hand rekommenderas icke-farmakologisk behandling. Som stöd finns broschyren
"Sov bra utan sömnmedicin".

Opioider


Ökad risk för sedation, konfusion, förstoppning och fall. Individualisera dosen och följ rutinen – Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel vid initiering och uppföljning av behandling.

Loopdiuretika*

Ger ökad risk för elektrolytrubbningar och fall.

Källa: Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017.

Följ njurfunktion vid behandling med dessa läkemedel

Njurfunktionen sjunker betydligt hos äldre. Utöver de läkemedel som lyfts i avsnittet om "njursvikt och läkemedel", bör även nedanstående läkemedel beaktas vid nedsatt njurfunktion.

Digoxin*

Smalt terapeutiskt fönster. Anpassa dosen till njurfunktionen.
Terapeutisk nivå < 1,4 nmol/l.

Litium


Kontrollera eGFR och litiumkoncentration regelbun- det och vid sjukdomstillstånd som påverkar vätske- balansen. Vid koncentrationsprover som avviker från referensintervallet ska psykiatrin kontaktas.

* Dessa läkemedel bör tillfälligt sättas ut vid rubbad vätskebalans, till exempel värme,
feber och diarrétillstånd.

Hittade du informationen du sökte?