Läkemedel vid vård i livets slutskede

Senst uppdaterad 2023-01-23

De flesta palliativa läkemedel ingår inte i förmånen. För patienter med sjukvårdsinsats av kommunen (hemsjukvård eller särskilt boende) är huvudregeln att läkemedel i de kommunala förråden används. De ska förskrivas som recept för att synas på läkemedelslistorna i NCS Cross, NPÖ och Journalen via nätet men ska ej hämtas ut på apotek. Ordination för dospatient ska göras i Pascal.

Patienter med sjukvårdsinsats av kommun (ej enbart hemtjänst)
Dospatienter: Förskriv som helförpackning i Pascal. Ange
OBS SKA EJ HÄMTAS UT PÅ APOTEK i doseringsanvisningen.

Icke dospatienter: Det finns receptfavoriter och favoritpaket med tillägget
SKA EJ HÄMTAS UT PÅ APOTEK i doseringsanvisningen. Sök på *palliativ i favoriter.

Skriver du recept utan favorit ska doseringsanvisningen kompletteras med
OBS SKA EJ HÄMTAS UT PÅ APOTEK.

Patienter som ej har sjukvårdsinsats av kommun
Förskriv som vanligt. I NCS Cross finner du receptfavoriter och favoritpaket genom att söka *palliativ.

Läkemedel som kan rekommenderas i livets slutskede oavsett diagnos

Morfin

10 mg/ml
Smärta
Andnöd
HostaOpioidnaiv: 5–10 mg
(0,5–1,0 ml) sc vid behov.

Patient med fast opioidbehandling:
1/6 av den parenterala dygnsdosen morfin sc
vid behov.


Beakta njurfunktionen,
dock inte nödvändigt i
livets absoluta slutskede.

Olika opioider är inte dosekvivalenta.*
10 mg morfin po
motsvarar cirka 3–5 mg sc/iv
(beroende av individens förstapassageeffekt).

Haloperidol (Haldol)

5 mg/ml

Illamående

Hallucination, delirium1 mg (0,2 ml) sc

Vid hallucination och
delirium kan högre doser
behövas. Titrera då upp
med 0,5 mg var 30:e minut till önskad effekt.

Kan upprepas 3 ggr/dygn.
Rekommenderad maxdos:
- Vid illamående 5 mg/dygn
- Vid hallucinationer 10 mg/dygn

 

Midazolam

5 mg/ml
Oro
Ångest
1,0–2,5 mg (0,2–0,5 ml) sc

Starta lågt och upprepa dosen var 15:e minut tills
effekt uppnås. Den dos
som gett önskad effekt bör
vara vägledande vid behov av ytterligare injektioner.

Glykopyrron (Robinul)


0,2 mg/ml


Rosslingar
Krampsmärta
i glatt
muskulatur

0,2 mg (1 ml) sc
Furosemid (Furix)

10 mg/ml

Hjärtsvikts-
orsakad andnöd

20–40 mg (2–4 ml) iv


Kan ges im eller sc.
När det gäller sc är det upp till 2 ml vid behov.

 
Sortimentet i kommunernas läkemedelsförråd finns på intranätsidan ”Om läkemedel”.

Källa:
Palliativregistret (www.palliativregistret.se), Nationellt vårdprogram i palliativ vård oavsett diagnos (202110 version 3.2), Oxford Textbook of Palliative Medicine (5 edn), Symtomlindring i livets slutskede/Läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19
Socialstyrelsen (2020-05), Palliativa teamet i Blekinge.

* Konverteringstabell för opioider se bakgrundsmaterial under Smärta eller regionblekinge.se.


Hjälpte informationen på sidan dig?