Läkemedel vid vård i livets slutskede

De flesta palliativa läkemedel ingår inte i förmånen. För patienter med sjukvårdsinsats av kommunen (hemsjukvård eller särskilt boende) är huvudregeln att läkemedel i de kommunala förråden används. De ska förskrivas som recept för att synas på läkemedelslistorna i NCS Cross, NPÖ och Journalen via nätet men ska ej hämtas ut på apotek. Ordination för dospatient ska göras i Pascal.

Patienter med sjukvårdsinsats av kommun (ej enbart hemtjänst)
Dospatienter: Förskriv som helförpackning i Pascal. Ange
OBS SKA EJ HÄMTAS UT PÅ APOTEK i doseringsanvisningen.

Icke dospatienter: Det finns receptfavoriter och favoritpaket med tillägget
SKA EJ HÄMTAS UT PÅ APOTEK i doseringsanvisningen. Sök på *palliativ i favoriter.

Skriver du recept utan favorit ska doseringsanvisningen kompletteras med
OBS SKA EJ HÄMTAS UT PÅ APOTEK.

Patienter som ej har sjukvårdsinsats av kommun
Förskriv som vanligt. I NCS Cross finner du receptfavoriter och favoritpaket genom att söka *palliativ.


Läkemedel som kan rekommenderas i livets slutskede oavsett diagnos

 • Mot smärta till opioidnaiva: morfin 10 mg/ml 2,5–5 mg (0,25–0,5 ml)
  sc vid behov. Beakta njurfunktionen.
 • Mot smärta till patienter med stående opioidmedicinering: ge 1/6 av
  den parenterala dygnsdosen morfin sc vid behov. Obs att olika opioider
  inte är dosekvivalenta och att 10 mg morfin po motsvarar cirka 3–5 mg
  sc/iv (beroende av individens förstapassageeffekt)**.
 • Illamående: haloperidol (Haldol) 5 mg/ml 1–2,5 mg (0,2–0,5 ml)
  sc vid behov max 2 gånger per dygn.
 • Ångest: midazolam 5 mg/ml initialt 1,25–2,5 mg (0,25–0,5 ml) sc vid
  behov.
 • Rosslighet: glykopyrron (Robinul) 0,2 mg/ml. Ge 0,2 mg (1 ml) sc vid behov.
 • Mot andnöd: i första hand morfin och i andra hand midazolam, doserade
  enligt ovan. Furosemid (Furix) 10 mg/ml 20–40 mg (2–4 ml) iv kan ges
  vid hjärtsviktsorsakad andnöd.

För administration via läkemedelspump krävs särskild kunskap.

Källa: www.palliativregistret.se och Läkemedelskommittén Blekinge.

** Konverteringstabell för opioider se bakgrundsmaterial under Smärta. Innehållet i kommunernas läkemedelsförråd hittar du på sidan om läkemedel på intranätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?