Läkemedel vid vård i livets slutskede

De flesta palliativa läkemedel ingår inte i förmånen. För patienter med sjukvårdsinsats av kommunen (hemsjukvård eller särskilt boende) är huvudregeln att läkemedel i de kommunala förråden används. De ska förskrivas som recept för att synas på läkemedelslistorna i NCS Cross, NPÖ och Journalen via nätet men ska ej hämtas ut på apotek.
Ordination för dospatient ska göras i Pascal.

Patienter med sjukvårdsinsats av kommun (ej enbart hemtjänst) Dospatienter:
Förskriv som helförpackning i Pascal. Ange OBS SKA EJ HÄMTAS UT PÅ APOTEK i doseringsanvisningen.

Icke dospatienter: Det finns receptfavoriter och favoritpaket med tillägget
SKA EJ HÄMTAS UT PÅ APOTEK i doseringsanvisningen.
Sök på *palliativ i favoriter.

Skriver du recept utan favorit ska doseringsanvisningen kompletteras med
OBS SKA EJ HÄMTAS UT PÅ APOTEK.

Patienter som ej har sjukvårdsinsats av kommun
Förskriv som vanligt. I NCS Cross finner du receptfavoriter och favoritpaket genom
att söka *palliativ.

Läkemedel som kan rekommenderas i livets slutskede oavsett diagnos

Läkemedel

Styrka

Indikation

Dosering

Kommentar

Morfin

10 mg/ml
Smärta
Andnöd
HostaOpioidnaiv: 5–10 mg
(0,5–1,0 ml) sc vid behov.

Patient med fast opioidbehandling:
1/6 av den parenterala dygnsdosen morfin sc
vid behov.

Beakta njurfunktionen,
dock inte nödvändigt i
livets absoluta slutskede.

Olika opioider är inte dosekvivalenta.*
10 mg morfin po
motsvarar cirka 3–5 mg sc/iv
(beroende av individens förstapassageeffekt).

Haloperidol (Haldol)
5 mg/ml
Illamående

Hallucination, delirium


1 mg (0,2 ml) sc

Vid hallucination och
delirium kan högre doser
behövas. Titrera då upp
med 0,5 mg var 30:e minut till önskad effekt.

Kan upprepas 3 ggr/dygn.
Rekommenderad maxdos:

  • vid illamående
    5 mg/dygn
  • vid hallucinationer
    0 mg/dygnMidazolam
5 mg/mlOro
Ångest1,0–2,5 mg (0,2–0,5 ml) scStarta lågt och upprepa dosen var 15:e minut tills effekt uppnås. Den dos som gett önskad effekt bör vara vägledande vid behov av ytterligare injektioner.

Glykopyrron (Robinul)


0,2 mg/ml


Rosslingar
Krampsmärta
i glatt
muskulatur

0,2 mg (1 ml) sc
Furosemid (Furix)

10 mg/ml

Hjärtsvikts-
orsakad andnöd

20–40 mg (2–4 ml) iv


Kan ges im eller sc.
När det gäller sc är det upp till 2 ml vid behov.

Sortimentet i kommunernas läkemedelsförråd finns på intranätsidan ”Om läkemedel”.

Källa: Palliativregistret (www.palliativregistret.se), Nationellt vårdprogram i palliativ vård oavsett diagnos (202110 version 3.2), Oxford Textbook of Palliative Medicine (5 edn), Symtomlindring i livets slutskede/Läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19 Socialstyrelsen (2020-05), Palliativa teamet i Blekinge.

* Konverteringstabell för opioider se bakgrundsmaterial under Smärta eller regionblekinge.se.

Hittade du informationen du sökte?