Njursvikt och läkemedel

Kreatininvärdet påverkas förutom av njurfunktionen bland annat även av ålder,
kön och muskelmassa. Vid 70 års ålder har nästan hälften av patienterna med
normalt kreatinin sänkt GFR. För att få ett mer tillförlitligt värde på patientens
njurfunktion är det därför viktigt att beräkna estimerat GFR (eGFR).

eGFR
När kreatinin beställs utsvaras automatiskt relativt eGFR (ml/min/1,73 m2)
baserat på kreatinin. Det är i de flesta fall tillräckligt för att dosera läkemedel.
När det gäller läkemedel med smal terapeutisk bredd eller när patientens
kroppsvikt avviker mycket från ”normen” rekommenderas att man räknar ut
absolut eGFR. Det görs utifrån relativt eGFR, vikt och längd på www.egfr.s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.e
eller på janusmed.se/njurfunktion på sidan Njurfunktion.

Blodtrycksmål vid njursvikt
≤ 140/90
≤ 130/80 vid albuminuri (U-Alb/Krea-index ≥ 3 g/mol).
ACE-hämmare eller ARB bör användas vid albuminuri. Kreatinin och kalium
måste kontrolleras om efter att ACE-hämmare eller ARB satts in eller dosökats.
För diabetiker gäller samma rekommendationer.

Metformin
GFR 30–45 ml/min/1,73 m2: Maxdos 500 mg x 2.
GFR < 30 ml/min/1,73 m2: Metformin ska sättas ut.

NSAID
NSAID ska användas med stor försiktighet och restriktivitet till patienter som
är äldre, kärlsjuka, diabetiker, har hjärtsvikt/diuretika eller kronisk njursjukdom.
I dessa fall endast korta kurer (< 5 dygn) med lägre dos. NSAID får aldrig ges till
njurtransplanterade patienter, dialyspatienter eller patienter med GFR < 30 utan
att rådgöra med njurmedicinare först.

SGLT2-hämmare och ACE-hämmare/ARB
SGLT2-hämmare rekommenderas vid kronisk njursvikt hos patienter som står
på eller inte tolererat RAAS-blockad. En kombination av ACE-hämmare eller ARB
och SGLT2-hämmare är mest effektivt för prevention av hjärtkärlsjukdom och
progress av njursvikt. SGLT2-hämmare bör ej användas vid diabetes typ 1 och
försiktighet gäller vid dehydrering, fasta, kolhydratfattig kost och lågt BMI på
grund av ökad risk för ketoacidos.

Alla patienter som står på metformin, NSAID och/eller ACE-hämmare/ARB ska vara välinformerade om att preparaten tillfälligt ska sättas ut vid hög feber, gastroenterit,
dehydrering och akut njursvikt.

Se också ”Tidig upptäckt och initial utredning av kronisk njursjukdom Pdf, 161.7 kB, öppnas i nytt fönster.” på regionblekinge.se.

Hittade du informationen du sökte?