Magnesium, Mg - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU02647 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Tetani eller kramptillstånd
  • Arytmier
  • Undernäring
  • Långvarig diarré
  • Parenteral näringstillförsel
  • Alkoholism
  • Utredning vid hypokalcemi eller hypokalemi
  • Akut eller kronisk njursvikt
  • Övervakning av kritiskt sjuka

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 vecka

Kyl

1 vecka

Frys

1 år

Referensintervall

Hållbarhet

0,70 - 0,95

mmol/LMedicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Mg, P/S-Magnesium. Hälften av kroppens magnesium återfinns i skelettet. Av den andra hälften är 98 % intracellulärt förekommande. Magnesium är näst kalium den vanligaste intracellulära katjonen. Ca 35 % av P/S-Magnesium är bundet till albumin. Magnesiumjoner är kofaktorer för flera enzymsystem och krävs bl.a. för proteinsyntesen. Magnesiumbrist ger, liksom calciumbrist, trötthet och asteni, med ökad kramptendens vid uttalad brist. Förhöjd P/S-Magnesiumhalt ger muskelsvaghet.

Hypomagnesemi kan vara orsakad av grav malnutrition eller absorptionsrubbning. Långvariga tillstånd med diarré, gall- och ventrikeldränage kan medföra stora förluster. Kroniska alkoholister visar sänkta värden p.g.a. bristande intag och/eller en etanolinducerad hypermagnesiumuri. Andra orsaker av ökad renala förluster ses vid behandling av tiazider samt vid tubulära njurskador. Långvarig (> 2-3 veckor) parenteral nutrition utan magnesiumsubstitution kan också ge hypomagnesemi. Efter paratyroidektomi kan hypomagnesemi utvecklas som följd av den hastigt minskade skelettnedbrytningen. Vid diabeteskoma ses initialt höga värden som följs av sjunkande värden vid behandlingen. Alkalos och tyreotoxikos ger hypomagnesemin p.g.a. ökat cellulärt upptag.

Hypermagnesemi är vanligen orsakad av kronisk njurinsufficiens p.g.a. minskad utsöndring samt acidos. Även vid myxödem beroende på ett minskat cellulärt upptag.

Indicerad i utredning av oklara trötthets-, tetani- och kramptillstånd, vid binjurebarkssjukdomar samt vid långvarig diarré och parenteral nutrition.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?