Malaria - B

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

Lämnas snarast för akut analys till Klin kem lab, Karlskrona.
Om röret inte kan vara på kemlab inom två timmar ska även två glas med tjock droppe göras samt sex stycken diffutstryk. Dessa skickas i diffkassetter tillsammans med EDTA-röret.

EDTA-rör, ljuslila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 ml
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med ljuslila peopp

Provhantering

Transport

Omedelbart

Referensintervall

Ej påvisade

Kommentarer

Vi utför alltid snabbtest (akut) samt mikroskopering.
Telefonsvar om resultatet är positivt.

Viktigt att ange på konsultremissen:

  • När och i vilket malariaområde har patienten varit
  • Provtagning i samband med febertoppar eller inte.
  • Telefonnummer att ringa svar till, även på jourtid!

Medicinsk bakgrund och bedömning

Malaria är en allvarlig parasitsjukdom som är mycket utbredd i olika delar av världen. Varje år leder sjukdomen till ca tre miljoner dödsfall och närmare fem miljarder fall av klinisk sjukdom världen runt.

Malaria orsakas av encelliga parasiter (protozoa) av släktet Plasmodium. Fem Plasmodium-arter kan orsaka sjukdom hos människa: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae och Plasmodium knowlesi.
Honmyggan från olika Anopheles-arter överför parasiten mellan människor. Vid myggstick överförs sporozoiter till människa varefter en del av malarians livscykel startar. Under den primära erytrocytära fasen söker sig sporozoiter från huden till levern och förökar sig i leverceller. Efter ca en vecka (5-16 dagar) tränger parasitstadier ut i cirkulationen och in i röda blodkroppar. Detta utgör starten för den erytrocytära fasen och symtomuppträdande.
I den röda blodkroppen utvecklas parasiten till olika former av diagnostisk relevans: tidiga ringformer ("signetringar"), trofozoiter och schizonter. Vid parasitutmognad och förökning lyseras de röda blodkropparna och nya blodkroppar infekteras.
Livscykeln fullbordas när vissa parasiter, som utvecklas till könsformer i röda blodkroppar, gametocyter, tas upp av myggan.

Inkubationstiden är i regel en till tre veckor. Huvudsymtomet är feber av oregelbunden karaktär eller med regelbundna intervall. Svår frossa och plötslig feber är det vanligaste symtomet, men ofta uppträder även illamående, kräkningar, huvudvärk, diarré, sjukdomskänsla och muskelvärk. Malaria kan ge mycket varierande klinisk bild beroende på vilka organsystem som är angripna. Sjukdomen bör därför misstänkas hos alla resenärer med feber hemkomna från endemiska områden.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi + konsultremiss
  • NPU-kod: BLE00260 och BLE00002
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?