Prokalcitonin, PCT - P

Indikationer

  • Svår bakteriell infektion, t.ex. sepsis, septisk chock, peritonit, pankreatit och multitrauma.
  • Även monitorering av antibiotikaterapi, postoperativ monitorering efter stor kirurgi samt vid multipelt organdysfunktionssyndrom (MODS).

Provtagning

Provet tas i PST-rör, Li-Heparin med gel, mintgrön propp.

PST-rör, Li-Heparin med gel, mintgrön propp

Rörstorlek / Blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med grön propp

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Om provet inte analyseras inom 8 timmar ska det avskiljas till ett nytt rör.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp i originalrör

8 timmar

Rumstemp avskiljt

1 dygn

Kyl

2 dygn

Frys

15 dygn

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna och barn

 > 2 dygn

< 0,05

µg/L


Tolkningsförslag, vuxna

0,10 - 0,25 µg/L

Bakterieinfektion osannolik.

0,25 - 0,50 µg/L

Bakterieinfektion möjlig.

0,50 - 2,00 µg/L

Bakterieinfektion trolig. Systemisk.
Bakterieinfektion/sepsis möjlig.

2,00 - 10,00 µg/L

Systemisk bakterieinfektion/sepsis trolig.

> 10,00 µg/L

Tyder på svår systemisk bakterieinfektion/sepsis.


Normalvärden för barn < 2 dygn

 0 - 6 timmar

< 2

µg/L

 6 - 12 timmar

< 8

µg/L

 12 - 18 timmar

< 15

µg/L

 18 - 30 timmar

< 21

µg/L

 30 - 36 timmar

< 15

µg/L

36 - 42 timmar

< 8

µg/L

42 - 48 timmar

< 2

µg/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

Prokalcitonin (PCT) är ett prohormon med 116 aminosyror som normalt produceras av C-celler i tyroidea och där processas till det aktiva hormonet kalcitonin. Vid allvarliga sjukdomstillstånd produceras dock PCT i många andra vävnader i kroppen, inklusive leverceller och makrofager. I de fallen omvandlas inte PCT till kalcitonin, den biologiska funktionen hos PCT som bildas vid inflammatoriska tillstånd är okänd.

Friska personer har normalt mycket låga nivåer av PCT i blodet (<0,05 µg/L). Bakteriella endotoxiner, LPS och proinflammatoriska cytokiner (TNF-alfa, IL-6 etcetera) är kraftiga stimuli och särskilt stor är stegringen av PCT-koncentrationen vid systempåverkan såsom sepsis och septisk chock. Jämfört med CRP stiger och sjunker PCT något snabbare vid bakteriella infektioner och har både bättre sensitivitet och specificitet. Vid sepsis stiger halten av PCT i blodet inom cirka 4 timmar (cirka 2–3 timmar tidigare än CRP) och når ofta höga nivåer inom 8–24 timmar.

Förutom vid bakteriella infektioner kan ökade PCT-nivåer ses vid trauma, kirurgiskt ingrepp, stora brännskador, peritonit, pankreatit, multitrauma, vid vissa ovanliga tumörformer (medullär tyroideacancer och småcellig lungcancer), under akut malariaattack och hos patienter med långvarigt chocktillstånd samt vid njurinsufficiens. Vid vanliga virusinfektioner ökar vanligtvis inte PCT-koncentrationen.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU21576
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?