Albumin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19673 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Misstanke om rubbningar i vätske- och elektrolytomsättningen, vilket omfattar utredning av orsaker till ödem
  • Misstanke om näringsbrist. Som komplement till analyser av albuminbundna substanser, särskilt P-Kalcium
  • Övervakning av patienter i intensivbehandling, särskilt brännskadepatienter
  • Misstanke om njursjukdom, akut eller kronisk leversjukdom (särskilt cirros) och tarmsjukdomar med patologisk proteinförlust

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter 

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

18 - 40 år

36 - 48

g/L

41 - 70 år

36 - 45

g/L

> 70 år

34 - 45

g/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Alb, Albumin är ett kolhydratfritt protein som normalt svarar för 80 % av plasmans kolloidosmotiska tryck. Albumins molvikt är ca 66,5 kDa och dess halveringstid är lång, ca 20 dagar. Syntesen sker i levern och styrs bl a av det onkotiska trycket extracellulärt där större delen av kroppens albuminpool finns. Albumin binder många olika mer eller mindre hydrofoba ämnen, såväl kroppsegna som främmande ämnen tex farmaka. Ödem brukar inte ses förrän koncentrationen sjunker under 20 g/L dvs ungefär hälften av den normala koncentrationen.

Hyperalbuminemi kan man se vid uttorkning eller i rekonvalescensen efter akuta hepatiter.

Lätt hypoalbuminemi är vanlig som en ospecifik inflammationsmarkör. Ju aktivare inflammatorisk reaktion desto lägre albuminkoncentration. Mindre vanlig vid hydremi (utspädning av blodet), tecken på dåligt nutritionstillstånd eller allvarlig leverskada.

Påtagligt sänkta värden (<25 g/L) ses i första hand vid förluster; genom tarm, njurar eller skadad hud. Även vid konstriktiv perikardit, utbredda maligniteter eller infektioner.  Nedärvd avsaknad av albumin finns, analbuminemi.

Upp till 10% lägre värde vid sängläge och upp till 20% vid graviditet.

Dubbla albuminband kan ses i elektrofores, bisalbuminemi, och kan bero både på förvärvade och nedärvda orsaker. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?