APTT, Aktiverad partiell tromboplastintid - P

Indikationer

  • Övervakning av heparinbehandling (ofraktionerat heparin, intravenös behandling)
  • Utredning av blödningstillstånd som test för det interna koagulationssystemet

Provtagning

Provtagning

Provet tas i citratrör med blå propp.
Till barn och prematurer, venös provtagning: Använd MiniCollect rör.

Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,129M)
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 

Provrör med blå propp

MiniCollect: Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,129M)
Röret fylls precis över markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS ! I röret finns inget vakuum.
Rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
Skickas inte i rörpost på grund av risk för läckage.

Minicollectrör med blå propp

Provhantering

Centrifugering

3600 x g i 10 minuter eller 2000 x g i 20 minuter
Provet skall centrifugeras och avskiljas inom 1 timme.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

Helblod 1 timme, avskiljd plasma 4 timmar

Kyl

OBS: Får ej förvaras i kyl

Frys

1 vecka

Analyseras inom 4 timmar annars skall plasman frysas (-20°C)

Referensintervall

 

24 - 37

sekunderKommentarer

Går ej att analysera på kapillärprov. MiniCollect-rör tillhandahålls ej av Klinisk kemi.
På grund av risk för läckage får MiniCollect-rör inte skickas i rörpost.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-APT-tid. Koagulationsfaktorernas (F) aktivering indelas traditionellt i två parallella koagulationssystem, intrinsic och extrinsic system. Aktiverad partiell tromboplastintid (APT-tid) är en screeningmetod för att upptäcka defekter i intrinsic system, som inkluderar faktorerna II, V, VIII, IX, X, XI, XII och fibrinogen. Metoden är inte känslig för trombocytantal eller trombocytfunktion.
Den huvudsakliga användningen av koagulationsanalysen APT-tid är då man misstänker ärftlig eller förvärvad brist på ovanstående faktorer samt kontroll av behandlingsnivå vid heparinbehandling. Kontroll görs också inför ingrepp med blödningsrisk t.ex lever- och njurbiopsi.

Förlängd APT-tid ses vid brist på de olika faktorerna t.ex. FVIII-brist vid hemofili A och FIX-brist vid hemofili B. Generellt gäller att APT-tiden endast blir förlängd om en enskild koagulationsfaktor understiger 20-30 % av referensvärdet, vilket innebär att milda hemofilier kan ha normal APT-tid. Förlängd APT-tid vid antifosfolipidantikroppssyndrom (lupus antikoagulans) är paradoxalt nog associerad med ökad trombosrisk.

Tolkning APTT mixning

Vid APTT-mixning analyseras APTT efter blandning av lika delar patientplasma samt normalplasma. Normalisering (korrektion) av APT-tid efter mixning indikerar koagulationsfaktorbrist (APTT är inom referensintervall eller som max +5 sek. från NP-APTT). Ingen normalisering indikerar förekomst av koagulationsinhibitor.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01682
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.