Albuminkvot - Csv / P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19659 Ackrediterad: Ja

För mer information om provtagning:

Vid analys av cerebrospinalvätskeundersökning, se: Cerebrospinalvätska, Csv

Vid analys av Csv-Laktat, se: Laktat - Cerebrospinalvätska (Csv)

Vid analys av Csv-Spektrofotometri, se: Spektrofotometri - Cerebrospinalvätska

Indikationer

Albumin har normalt en begränsad passage över blod-hjärnbarriären och syntetiseras inte i det centrala nervsystemet.

Ökad albuminkvot i likvor ses vid:
Blod-hjärnbarriärskada (infektioner, tumörer, cerebrovaskulära sjukdomar)

Avflödeshinder för likvor (spinala tumörer eller inflammatoriska sjukdomar i ryggmärgen eller nervrötter som förhindrar passagen av likvor).

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Transport
Omedelbart
OBS! Får ej skickas i rörpost!

Referensintervall

Referensintervall

1,5 - 15 år

< 5

10⁻³

15 - 45 år

< 6,8

10⁻³

> 45 år

< 10,2

10⁻³

Kommentar

Csv - albumin (mg/L) / P - albumin (g/L)

Medicinsk bakgrund och bedömning

Hjärnans kapillärer har en kraftigt minskad permeabilitet jämfört med kapillärer i andra organ. Denna ”barriär” brukar benämnas blodhjärnbarriären och medför t.ex. att plasmaproteinerna albumin och IgG endast passerar över kärlendotelet i begränsad omfattning. Detta tillsammans med vetskapen om att albumin inte bildas i CNS utgör bakgrunden till att förhöjda halter av Csv-albumin är förknippade med skada på blodhjärnbarriären och ses vid infektioner, tumörer, trauman och cerebrovaskulära sjukdomar.

En principiellt annan orsak till ökad halt av albumin i likvor är tillstånd som orsakar avstängd/störd lumbal likvorcirkulation. Exempel på det är spinala tumörer och inflammatoriska sjukdomar som engagerar ryggmärg eller nervrötter. Hos patienter med avstängd lumbar likvorcirkulation kan proteinhalten i likvorprovet närma sig den i serum.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?