CA 125 - S (Cancerassocierat Antigen)

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn Analyseras: 2 gånger/veckan
NPU-kod: NPU01448 Ackrediterad: Ja

SST-rör (gul propp)

SST-rör (gul propp)

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör (orange propp)

RST-rör (orange propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel System: Serum

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Indikationer

  • Utredning, terapiuppföljning och för att följa förlopp av patienter med ovarialcancer
  • Prognosbedömning postoperativt vid ovarialcancer
  • Differentialdiagnostik hos kvinnor med palpabel resistens i bäckenet

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp

3 dygn

Kyl

5 dygn

Frys

3 månader

OBS ! Om provet inte analyseras inom 24 timmar ska serumet avskiljas till ett nytt rör.

Referensintervall

<35

kIE/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

CA 125 är ett stort glykoproteinantigen av >200 000 Da.
I blod från vuxna individer ses normalt endast låga koncentrationer av CA 125.

CA 125 uttrycks också i icke-mucinösa ovarialcancerceller. Vid icke-mucinös ovarialcancer kan därför förhöjda nivåer av CA 125 påvisas hos 80 - 100% av patienterna.

Andra cancersjukdomar där antigenet uttrycks och där förhöjda nivåer 

av CA 125 förekommer i blodet är bl.a. cervikala adenocarcinom, endometriecancer, äggledarcancer, pancreascancer, colorectalcancer och mammarcancer. Förhöjda CA 125 är en användbar markör för att följa sjukdomsförlopp och behandlingseffekt vid CA 125-producerande ovarialcancer men den lämpar sig ej för screening.

Behandlingseffekt korrelerar väl med ändring i koncentrationen av CA 125 varvid 50% ökning eller minskning av halten i >90% av fallen signalerar tillväxt resp minskning av tumörcellsmassan.

Efter primärkirurgi för ovarialcancer kan emellertid ej säkra konklusioner om behandlingseffekt dras förrän efter flera veckor p.g.a. den ökning av CA 125 som ses sekundärt till bukoperationer.

CA 125-nivåer i blodet kan även förekomma vid icke-maligna sjukdomstillstånd såsom peritonit, pleurit, akut pankreatit, levercirrhos, Mb Crohn, ulcerös colit, gallvägsobstruktion, ovariala cystadenom, adnexiter, endometrios, graviditet 

och vid hemodialyskrävande njurinsufficiens.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?