CA 125 - S (Cancerassocierat Antigen)

Indikationer

  • Utredning, terapiuppföljning och för att följa förlopp av patienter med ovarialcancer
  • Prognosbedömning postoperativt vid ovarialcancer
  • Differentialdiagnostik hos kvinnor med palpabel resistens i bäckenet

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet


Rumstemp

3 dygn

Kyl

5 dygn

Frys

3 månader

OBS ! Om provet inte analyseras inom 24 timmar ska serumet avskiljas till ett nytt rör.

Referensintervall

 

<35

kE/LMedicinsk bakgrund och bedömning

CA 125 är ett stort glykoproteinantigen av >200 000 Da.
I blod från vuxna individer ses normalt endast låga koncentrationer av CA 125.

CA 125 uttrycks också i icke-mucinösa ovarialcancerceller. Vid icke-mucinös ovarialcancer kan därför förhöjda nivåer av CA 125 påvisas hos 80 - 100% av patienterna.

Andra cancersjukdomar där antigenet uttrycks och där förhöjda nivåer 

av CA 125 förekommer i blodet är bl.a. cervikala adenocarcinom, endometriecancer, äggledarcancer, pancreascancer, colorectalcancer och mammarcancer. Förhöjda CA 125 är en användbar markör för att följa sjukdomsförlopp och behandlingseffekt vid CA 125-producerande ovarialcancer men den lämpar sig ej för screening.

Behandlingseffekt korrelerar väl med ändring i koncentrationen av CA 125 varvid 50% ökning eller minskning av halten i >90% av fallen signalerar tillväxt resp minskning av tumörcellsmassan.

Efter primärkirurgi för ovarialcancer kan emellertid ej säkra konklusioner om behandlingseffekt dras förrän efter flera veckor p.g.a. den ökning av CA 125 som ses sekundärt till bukoperationer.

CA 125-nivåer i blodet kan även förekomma vid icke-maligna sjukdomstillstånd såsom peritonit, pleurit, akut pankreatit, levercirrhos, Mb Crohn, ulcerös colit, gallvägsobstruktion, ovariala cystadenom, adnexiter, endometrios, graviditet 

och vid hemodialyskrävande njurinsufficiens.

Övrig information

  • Analyseras: 2 gånger/vecka
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01448
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?